Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri (2 Cilt) M. Çağatay Özdemir, Türkiye’de Sosyoloji, İsimler – Eserler (2 Cilt) S. Hayri Bolay, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri (7 Cilt) H. Bayram Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi I, II ve III İsmail Coşkun, 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri

Dersin İçeriği

Türk Sosyolojisinin Temel Özellikleri Osmanlı’dan Devralınan Miras 19.yüzyılda Osmanlı Düşünce Hareketleri: Osmanlıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik ve Türkçülük Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: Osmanlı Son Dönemi Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1923-1950 Yılları Arası Tek Parti Dönemi Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri: 1950 Sonrası Dönem Ziya Gökalp Prens Sabahattin ve Mehmet Ali Şevki Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Mümtaz Turhan Niyazi Berkes Mübeccel Belik Kıray Baykan Sezer Şerif Mardin Nilüfer Göle

Dersin Amacı

Dersin amacı genelde teorik düşünce ekseninde Türk sosyologlarının yazdıklarının yorumlanması, temel eserlerin Türkiye'nin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimi açısından değerlendirilmesi, esas farklılaşmaların temel nedenleri, siyaset ve iktisat eksenli düşünmenin tarih ve kültür endeksli yaklaşıma dönüşüm süreci hakkında öğrencilerin bir anlayış geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 a. Tanışma, ders planı ve kaynakçalar, dersin usul ve kuralları b. Kavramsal giriş: Sosyoloji nedir? Neyin bilimidir? Kuramsal anlatım ve tartışma
2 a. Osmanlı’da sosyolojinin kaynakları: 16. yüzyıldan başlayan gelişmeler ve siyasetnameler b. Tarihçiler ve bir Osmanlı sosyologu olarak Ahmet Cevdet Paşa Kuramsal anlatım ve tartışma
3 a. Batı’da sosyolojiyi bir bilim olarak ortaya çıkaran nedenler b. Osmanlı’da Batılılaşma girişimleri: 19. yy. Osmanlı dünyası ve sosyolojinin giriş koşulları Kuramsal anlatım ve tartışma
4 Bir Türk sosyolojisinden bahsedebilir miyiz?: Türk Sosyolojisinin Gelişme Evreleri Kuramsal anlatım ve tartışma
5 Ziya Gökalp ve İçtimaiyat Ekolü Kuramsal anlatım ve tartışma
6 Prens Sabahaddin ve Mehmet Ali Şevki: Türkiye’de Sosyal Bilim Ekolü’nün Gelişimi Kuramsal anlatım ve tartışma
7 İstanbul Ekolü: Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Kuramsal anlatım ve tartışma
8 Niyazi Berkes ve Ankara Ekolü Kuramsal anlatım ve tartışma
9 Ara sınav Midterm
10 Mümtaz Turhan ve Sosyal Psikoloji Kuramsal anlatım ve tartışma
11 Mübeccel B. Kıray: Türkiye’de Alan Araştırmalarının Gelişimi Kuramsal anlatım ve tartışma
12 Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi Kuramsal anlatım ve tartışma
13 Şerif Mardin ve Nilüfer Göle: Türk Sosyolojisinde Din ve Modernlik Tartışmaları Kuramsal anlatım ve tartışma
14 a. Yaşayan Sosyoloji: 2000 sonrası Türk sosyolojisinin genel görünümü ve güncel gelişmeler b. Sonuç: Türkiye’de sosyolojinin 100 yıllık birikimi Kuramsal anlatım ve tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 5 1
10 Tartışma 14 10 1
34 Okuma 14 5 1
54 Ev Ödevi 14 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269778 Sosyolojik muhayyilesi (imgelem) gelişkin, toplumsal gerçeklerin ayrımına varabilen bir zihinsel beceriye sahip olmak,
2 1269779 Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunabilmek
3 1269780 Türkiye sosyolojinin klasik dönemine damgasını vuran kurucu isimleri, eserleri ve öne çıkan sosyolojik bakış açılarıyla yakından tanımak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr