Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Web of Science ve ULAKBİLİM gibi veri tabanlarından ders içeriğine uygun, çok atıflı ya da güncel, Türkçe ve İngilizce akademik araştırma makalelerinden oluşan okuma listesi dönem başında öğrencilere duyurulacaktır. Kaynak Kitaplar ₋ Aksu Akçaoğlu, 2018, Zarif ve Dinen Makbûl: Muhafazakâr Üst-Orta Sınıf Habitusu, İstanbul: İletişim Yayınları. ₋ Castells, Manuel, 1997, Kent, Sınıf, İktidar (Asuman Erendil, Çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. ₋ Erbaş, Hayriye, 2019, Gidişlerden Kaçışlara Göç ve Göçmenler: Kuram, Yöntem ve Alan Yazıları, Ankara: Phoenix Yayınevi. ₋ Erder, Sema, 2011, İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye (4. bs.), İstanbul: İletişim Yayınları. ₋ Kurtuluş, Hatice, 2005, İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. ₋ Kurtuluş, Hatice, 2011, Mübadeleyle Giden Rumlar, Turizmle Gelen Avrupalılar: Muğla’da Eşitsiz Kentsel Gelişme, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. ₋ Lefebvre, Henri, 2015, Kentsel Devrim (Selim Sezer, Çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık. ₋ Merrifield, Andy, 2012, Metromarksizm: Şehrin Marksist bir Hikâyesi (Nihal Ünver, Çev.), Ankara: Phoenix Yayınevi. ₋ Merrifield, Andy, 2017, Yeni Kent Sorunu (Ceren Akyos, Duygu Toprak, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi. ₋ Pala, Kayıhan (der.), 2018, Türkiye'de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri, Ankara: İletişim Yayınları. ₋ Stavrides, Stavros, 2018, Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı olarak Eşikler Kentine Doğru (2. bs.) (Ali Karatay, Çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık. ₋ Stavrides, Stavros, 2018, Müşterek Mekân: Müşterekler olarak Şehir (Cenk Saraçoğlu, Çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık. ₋ Türkün, Asuman (der.), 2014, Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Kent sosyolojisinin tanımı ve çalışma konuları; dünyada ve Türkiye'de kentleşme ve sorunları; kentsel dönüşüm ve soylulaştırma gibi güncel konular

Dersin Amacı

Günümüzde kent sosyolojisini ilgilendiren konut, ulaşım, kentsel değişim, soylulaştırma, çevre, kentsel toplumsal ilişkiler, kent politikası, mimarisi, planlaması gibi konuları yerli ve yabancı güncel akademik makaleleri okuyup, tartışarak öğretmeyi amaçlayan bir derstir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent nüfusu Okuma, tartışma Yok
2 Kent politikası Okuma, tartışma Yok
3 Kent ekonomisi Okuma, tartışma Yok
4 Kent topluluğu ve toplumsal gruplar Okuma, tartışma Yok
5 Kent ve kültür Okuma, tartışma Yok
6 Kentsel değişim Okuma, tartışma Yok
7 Kent ve doğal çevre Okuma, tartışma Yok
8 Fiziksel çevre: Mimari, tasarım, planlama Okuma, tartışma Yok
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Konut sorunu Okuma, tartışma Yok
11 Kent ulaşımı Okuma, tartışma Yok
12 Sanal kent Okuma, tartışma Yok
13 Kentsel söylemler Okuma, tartışma Yok
14 Kent karşılaştırmaları Okuma, tartışma Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 20 1
10 Tartışma 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
20 Rapor Hazırlama 1 34 34
27 Makale Yazma 1 60 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270215 Ders kent sosyolojisinin terminolojisini kullanabilmeyi sağlar.
2 1270216 Ders kent sosyolojisinde kullanılan temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilmeyi sağlar.
3 1270217 Ders geçmişten günümüze kentlerin gelişim aşamalarını açıklayabilmeyi sağlar.
4 1270218 Ders kentleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal dinamikleri çözümleyebilmeyi sağlar.
5 1270224 Ders günümüz kentlerinde ortaya çıkan toplumsal süreç ve ilişkileri çözümleyebilmeyi sağlar.
6 1292694 Ders kent sosyolojisinin çalışma alanlarını öğrenmeyi sağlar.
7 1292695 Ders kent ve toplum konusundaki dünyadaki güncel sorunlara değinir.
8 1292696 Ders Türkiye'de kentleşmeyi ve bu sürecin içerdiği sorunları Türk araştırmacılara göndermelerle öğretmeyi amaçlar.
9 1292697 Ders akademik yayınları eleştirel bir gözle okuma ve yorumlama pratiğini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 3 3 4 5 2 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5
3 5 4 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
6
7
8
9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr