Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Deleuze ve Guattari: Şizofrenler, Gocebeler ve Koksaplar”, (Kucuk, a.g.e.), s. 100-138. • Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Eleştirel Teori ve Postmodern Teori”, (Kucuk, a.g.e.), s. 260-305. • Rorty, Richard (2000), “Habermas, Lyotard ve Postmodernite”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 262-281. • Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernizm ve Tuketim Toplumu”, Kemal İnal (cev.), Kültürel Dönemeç, Ankara, Dost, s. 13-31. • Jameson, Fredric (2005; 1998), “Postmodernitenin Mantıksal Catışkıları”, (İnal, a.g.e.), s. 60-81. • Best, Steven ve Douglas Kellner (1998), “Postmodernlik Yolunda Baudrillard”, (Kucuk, a.g.e.), s. 139-179. • Coban, Barış (2005), “Lacan”, Nurdoğan Rigel ve diğ. (der.), Kadife Karanlık: 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, İstanbul, Su Yayınevi, s. 277-294. • Rigel, Nurdoğan (2005), “Zizek”, (Nurdoğan ve diğ., a.g.e.), s. 295-329. • Wacquant, Loic, J. D. (2003), “Giriş”, Nazlı Okten (cev.), Düşünümsel bir Antropoloji için Cevaplar, İstanbul, İletişim, s. 13-45. • Foucault, Michel (2006; 1975), “Disiplin” (I ve II), Mehmet Ali Kılıçbay (çev.), Hapishanenin Doğuşu, Ankara, İmge, s. 207-287. • Habermas, Jurgen (2000), “Postmoderniteye Giriş: Bir Donum Noktası olarak Nietzsche”, Mehmet Kucuk (der.), Modernite versus Postmodernite, Ankara, Vadi, s. 236-261. • Therborn, Goran (2006), “Frankfurt Okulu”, H. Emre Bağce (der.), Frankfurt Okulu, Ankara, Doğu Batı, s. 19-54. • Benhabib, Seyla (2006), “Modernlik ve Eleştirel Kuramın Cıkmazları”, (Bağce, a.g.e.), s. 83-110. • Adorno, Theodor ve Max Horkheimer (2008; 1944), “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı olarak Aydınlanma”, Nihat Ülner ve diğ. (çev.), Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İstanbul, İletişim, s. 47-108.

Dersin İçeriği

Çağdaş sosyoloji teorilerinin temel tartışmaları

Dersin Amacı

Sosyal bilimler literatüründe üzerinde en fazla durulan ve kuramsal eğilimleri en çok belirleyen figürlerin bilinmesidir. Dönemlik ders sürecinde birçok figürün dersin kapsamı dışında kalması çok doğaldır. Ancak, bu figürler tartışılırken kapsam dışında kalan düşünürler de tartışmaya dahil edileceği için bu eksiklik telafi edilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanışma, beklentiler ve dersin planı hakkında ortak bir anlayış geliştirme
2 Frankfurt Okulu
3 Frankfurt Okulu
4 Friedrich Nietzsche
5 Michel Foucault
6 Michel Foucault
7 Pierre Bourdieu I
8 Pierre Bourdieu II
9 Jacques Lacan ve Slavoj Zizek
10 Jean Baudrillard
11 Fredric Jameson
12 Jürgen Habermas
13 Jürgen Habermas
14 Dersin Değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 13 3 39
27 Makale Yazma 2 25 50
28 Makale Kritik Etme 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268406 Günümüz sosyal bilim literatürü üzerinde etkisi olan önemli figürlerin kavranması
2 1268407 Çoklu sosyolojik bakış açılarının ve kavramların anlaşılabilmesi
3 1268408 Günümüz dünyasını kavrama ve yorumlama konusunda yetkin olunması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr