Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Gülay Aydın *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nur Vergin; Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Bağlam Yayınları, İstanbul. Kemal Gözler; Genel Devlet Teorisi, Ekin Kitapevi, Bursa, 2007. Ayferi Göze; Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Basım Yayım, Ankara, 2009. Cemal Bali Akal; Devlet Kuramı, Dost Kitabevi, Ankara, 2000. Karl Doehrinng; Genel Devlet Kuramı-Genel Kamu Hukuku,(Çev Ahmet Mumcu), İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2002. Cem Eroğul, Devlet Nedir? İmge Kitabevi, Ankara. Mehmed Niyazi; İslam Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995. Chistopher Pierson; Modern Devlet, (Çev: Dilek Hattatoğlu), Çivii Yazıları, İstanbul, 2000. Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları

Dersin İçeriği

Toplum felsefeleri; ilkçağ ve ortaçağda devlet kavramı Modern Devlet Kavramlaştırması Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Devlet teorileri Devlet Teorileri Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı Osmanlı-Türk Toplum Yapısı Tartışmaları Cumhuriyetin Getirdikleri Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Küreselleşme karşısında ulus-devlet

Dersin Amacı

Bu derste, devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına katkıları ve görüşleri, devlet doktrinleri, bunların birbirleriyle benzerlik ve farklılıkları gibi konular üzerinde durulmakta, Orta Çağ ve Modern Çağ' da Hristiyan ve İslam medeniyetlerinde siyasal düşüncenin genel görünümüne değinilmektedir. Ayrıca, ulus devletin ortaya çıkışıyla birlikte liberal devlet anlayışı, parlamenter sistem, demokrasi, egemenlik ve hukuk devleti anlayışları; önce ulusal düzeyde, ardından küreselleşmeyle birlikte uluslararası planda ele alınmaktadır. Ayrıca Osmanlı devlet anlayışı, Osmanlı-Türk toplum yapısı tartışmaları incelenecektir. Kısacası; toplum ve devlet kavramların içeriklerinin tarihsel süreç içerisinde nasıl dönüştüğü incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin netleştirilmesi Kuramsal anlatım ve tartışma
2 Toplum felsefeleri; ilkçağ ve ortaçağda devlet kavramı Kuramsal anlatım ve tartışma
3 Modern Devlet Kavramlaştırması Kuramsal anlatım ve tartışma
4 Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
5 Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
6 Devletin oluşumu, ortaya çıkışı ve devlet teorileri Kuramsal anlatım ve tartışma
7 Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Yönetim Yapısı Kuramsal anlatım ve tartışma
8 Osmanlı-Türk Toplum Yapısı Tartışmaları Kuramsal anlatım ve tartışma
9 Cumhuriyetin Getirdikleri Kuramsal anlatım ve tartışma
10 Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Kuramsal anlatım ve tartışma
11 Ulus-devlet oluşumu ve sonrası Kuramsal anlatım ve tartışma
12 Küreselleşme karşısında ulus-devlet Kuramsal anlatım ve tartışma
13 Küreselleşme karşısında ulus-devlet Kuramsal anlatım ve tartışma
14 Dersin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 15 5 1
10 Tartışma 14 10 1
34 Okuma 14 5 1
54 Ev Ödevi 14 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224973 Tarihsel süreç içinde değişen ve farklılaşan unsurları ile devlet kavramsallaştırılabilecektir
2 1224981 Ulus devlet kavramsallaştırması bilinecektir
3 1224983 Toplumdaki örgütlenme biçimleri öğrenilecektir.
4 1224985 Toplum ve devlet örgütlenmeleri ve demokrasi ilişkisi bilinecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr