Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bock, Fhilip K.(2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, (Çev. N. Serpil Altuntek) Ankara: İmge Kitabevi. Eagleton, Terry, ( 2005). Kültür Yorumları, Çev. Özge Çelik, İstanbul: Ayrıntı yayınları. Güvenç, Bozkurt (1999). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi, 8.bs. Larrain, Jorge. (1995). İdeoloji ve Kültürel Kimlik, (Çev. N.H. Domaniç), İstanbul: Sarmal Yayınevi Phılıps, Smith. (2005). Kültürel Kuram, (Çev. Selime Güzelsarı), İstanbul:Babil. Tomilson, John (2004). Küreselleşme ve Kültür, Çev. Arzu Eker, İstanbul: Ayrıntı yayınları Turhan, Mümtaz. (1969). Kültür Değişmeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. Uygur, Nermi (2003). Kültür Kuramı, 3.Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Wallerstein, Immanuel. ?Culture as İdeological Battleground of the Modern World System?, M. Featherstone (Ed.), Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity, London: Sage Publications, 1990: 31-55.

Dersin İçeriği

Kültür Sosyolojisi Klasik sosyal kuramda kültür Frankfurt okulu ve kültüre yaklaşımı Kültür sosyolojisinin öncüleri Medya ve kültür

Dersin Amacı

Dersin amacı, kültürel yapı ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi açıklamak, toplumsal yapının işleyişinde kültürün rolüne ilişkin uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırma modellerini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür Sosyolojisi ve kültürel çalışmalar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
2 Kültür Sosyolojisi ve kültürel çalışmalar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
3 Kültür sosyolojisinin öncüleri Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
4 Klasik sosyal kuramda kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
5 Sembolik etkileşim ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
6 Etnometodoloji ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
7 Fenemenoloji ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
8 Frankfurt okulu ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
9 Frankfurt okulu ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
10 Medya ve kültür Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
11 Kültürel yapı ve aktör Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
12 Türkiye'de kültürel çalışmalar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
13 Türkiye'de kültürel çalışmalar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
14 Sunumlar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
15 Sunumlar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok
16 Sunumlar Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 16 40 1
10 Tartışma 16 20 1
27 Makale Yazma 1 40 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270651 Kültürel yapılara ilişkin araştırmalar yapar,
2 1270652 Kültürel farklılıkları açıklar,
3 1270653 Kültürel yapı ve birey ilişkisini açıklar, yorumlar,
4 1270654 Kültürel yapıları karşılaştırır,
5 1270655 Alanda edindiği bilgiyi gündelik yaşamda kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5
4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr