Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Selim EREN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 2002. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, 3 cilt, İstanbul 1997. Mehmet Ali Ayni, Ulusçuluk (Milliyetçilik), İstanbul 1997. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar, 1-2, İstanbul 2009. Mümtazer Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İstanbul 1991. Nevzat Kösoğlu, Milliyetçilikte Yeni Arayışlar: Yahya Kemal (Hayatı ve Düşünce Dünyası), Ankara 2009. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 2002. Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, İstanbul 2003. Tanıl Bora (Ed.), İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 6, İstanbul 2004. Tanıl Bora-M. Gültekingil (Ed.), Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 2, İstanbul 2001. Tanıl Bora (Ed.), Milliyetçilik: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4, İstanbul 2002. Tanıl Bora (Ed.), Liberalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 7, İstanbul 2005. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (Haz. Mehmet Kaplan), Ankara 1976. “Siyasal Düşünce Akımları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul ty, ss. 1923-1962.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki siyasi, ekonomik arka planına dair bilgi verilecek ve bu doğrultuda oluşan toplumsal yapı, husule gelen fikir akımları ve özellikle 20. yüzyılın başında siyasi arenada yaşanan hareketlilik, farklı düşüncelere mensup aydınlarca teşkil olunan siyasi partiler, örgütler, bunların amaçları ve oluşturdukları toplumsal hareketler üzerine okumalar yapılacak ve bunlar üzerine tartışılacaktır. Meşrutiyet dönemi fikir akımları, Meşrutiyet’in Cumhuriyet’e bıraktığı düşünce mirası. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, etkili olan düşünce akımları ve temsilcileri. Halkçılık, İslamcılık, Milliyetçilik, Sosyalizm, Atatürkçülük ve Liberalizm akımlarının temel özellikleri. Bu akımların, siyasal temsil durumu, temsilcileri.

Dersin Amacı

Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan düşünce akımlarını öğretmek. Cumhuriyet dönemi düşünce akımlarının ortaya çıkışlarını, gelişimlerini ve siyasal boyutunu öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meşrutiyet dönemi düşünce hareketleri (Osmanlıcılık, İslamcılık)
2 Meşrutiyet dönemi düşünce hareketleri (Batıcılık, Türkçülük)
3 Cumhuriyet dönemi düşünce hareketlerinin genel görünümü
4 Halkçılık (1912-1960)
5 Halkçılık (1960 sonrası)
6 İslamcılık (Meşrutiyet dönemi)
7 İslamcılık (Cumhuriyet dönemi)
8 Milliyetçilik (Meşrutiyet dönemi)
9 Sosyalizm (1960’a kadar)
10 Sosyalizm (1960’dan sonra)
11 Liberalizm
12 Türkiye'de siyasal yapı ve ideolojiler
13 Siyasi partiler ve ideolojik dayanakları
14 Dönem sonu genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 25 25
27 Makale Yazma 1 60 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297821 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan sosyal problemler ve bunlar üzerine yapılan tartışmaları öğrenme
2 1297822 Cumhuriyet dönemi siyasi fikir hareketleri hakkında bilgi sahibi olma
3 1297823 Cumhuriyet dönemi fikir önderleri hakkında bilgi sahibi olma
4 1297824 Günümüze gelinceye kadar Türkiye'de karşılaşılan siyasi fikir hareketlerinin günümüz problemlerine yaklaşımdaki etkisini fark etme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr