Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ferhat Akdemir *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 .H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 2012 2.Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, çev.:Ali Reşad, İstanbul, 1999 3.Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstan-bul, 2006 4.Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı.42, Ankara, 2008 5.Eric Jan, Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev.:Yasemin Gönen, İstanbul, 2008 6.Kollektif, Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, İstanbul, 2009 7.Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çev.: Fahri Unan, İstanbul, 2003 8. Kâmıran Birand, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, Ankara, 1955 9. E.Ziya Karal,“Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat (Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle),İstanbul, 1940. 10. İhsan Sungu,“Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzi-mat(Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle), Maarif Matbaası, İstanbul, 1940 11. N.Öner, Tanzimattan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, Ankara, 1940 12.İsmail Yerguz, Rıza Tevfik Yaşamı Sanatı Yapıtları, İstanbul, 1997 13.Abdullah Cevdet, Fünun ve Felsefe ve Felsefe Sanihaları, Konya, 2009 14.Ali Haydar Bayat, Hüseyinzade Ali Bey, İstanbul,1998 15. İsmail Hakkı İzmirli, İslamda Felsefe Akımları, İstanbul, 1995 16.Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Amak-ı Hayal, İstanbul, 2011 17.İsmail Fenni Ertuğrul, Hakikat Nurları, İstanbul, 1994 18.Mehmetali Ayni, Darul Fünun Tarihi, İstanbul, 2007 19.Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ankara, 2010 20.Cüneyd Okay, Bir Meşrutiyet Aydını Nüzhet Sabit, Ankara, 2001

Dersin İçeriği

Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Hüseyinzade Ali Turan, İsmail Hakkı İzmirli, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, İsmail Fenni Ertuğrul, Mehmet Ali Ayni, Ziya Gökalp ve Nüzhet Sabit gibi filozof ve düşünürlerin etkinliklerini ve felsefi düşünce ve akımlarını inceleme ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, Türkiyede’ki modern düşüncenin doğmasında önemli etkisi bulunan Tanzimat dönemi (birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri) felsefelerinin incelenmesini amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat döneminin genel özellikleri
2 Tanzimat döneminin genel özellikleri
3 Osmanlı düşüncesinde Tanzimat Dönemi
4 Tanzimat döneminde belirginleşen felsefi düşünceler
5 Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık
6 Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık
7 Liberal düşünce
8 Tanzimat dönemi ve yeni insan tipi
9 Jöntürkler
10 Sosyal değişme ve Tanzimat
11 Ara sınav ya da ödev
12 Tanzimat dönemi ve modernleşme
13 Tanzimat dönemi ve modernleşme
14 Genel değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1378463 Felsefi düşünme becerisine sahip olmak
2 1378665 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1385503 Son dönem Osmanlı düşüncesini kavramak
4 1394483 Türk düşünce tarihi hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5
2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3
3 4 3 5 5 5 4 5 4 4
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr