Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 6, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M. Kemal Demirci, (2008), İşletmecilik, Detay Yayıncılık, Ankara. 2. Tamer Koçel, (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul. 3. Rodger Hodgets, (2010), Yönetim, Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin İçeriği

Bu derste işletme ile ilgili temel kavramlar anlatılacak ve işletme ile ilgili yeni makaleler incelenecektir.

Dersin Amacı

İşletme ve işletmecilik hakkındaki geleneksel ve güncel bilgileri öğrencilere aktarmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletmecilik kavramları: İşletme kavramı ve bilimi, Ekonomik yaşam ve işletme, Girişimci ve girişimcilik.
2 İşletme ve çevresi: İç, yakın, dış ve uluslararası çevre.
3 İşletmeciliğin gelişim evreleri: Sanayi öncesi dönem, Sanayi devrimi ve küreselleşme.
4 İşletme amaçları: Kar sağlama, büyüme, süreklilik ve sosyal sorumluluk
5 İşletmelerin sınıflandırılması: Büyüklüklerine, pazar alanlarına, mülkiyetlerine, ürettikleri mal ve hizmete, yasal statülerine göre işletmeler.
6 İşletmelerde büyüme ve kapasite: Büyüme yol ve yöntemleri, kapasite türleri ve kullanımı
7 İşlşetmelerin kuruluş çalışmaları: Kuruluş yerinin seçimi, kullanılan yöntemler, Organiza Sanayi Bölgeleri, Fizibilite etüdleri.
8 İşletme İşlevleri: 1. Yönetim İşlevi: Tanımı, anlamı ve önemi, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol.
9 2. Pazarlama Yönetimi: Tanımı, pazarlama karması, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım kanalları ve satış çabaları.
10 Vize Sınavı
11 3. Üretim Yönetimi: Tanımı ve önemi, Üretim sistemleri, Üretimde yeni gelişmeler.
12 4. Muhasebe ve Finansman İşlevi: Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, Muhasebe türleri, süreci, finansal tablolar, finansal analiz.
13 5. İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel yönetiminden İKY'ne geçiş, İKY'nin işlevleri, İKY'nin yapısı.
14 6. Halkla İlişkiler: Tanımı, gelişimi ve önemi, Halkla İlişkilerde kuallanılan araçlar, Sponsorluk ve Lobicilik faaliyetleri.
15 Ar-Ge İşlevi: Ar-Ge yönetimi, Örgüt geliştirme, yenilik.
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
9 Problem Çözümü 1 10 10
10 Tartışma 15 3 45
12 Takım/Grup Çalışması 1 8 8
22 Proje Hazırlama 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
45773 1134042 İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir.
45774 1135809 Girişimcilik ve iş kurma süreçleri ele alınacaktır.
45775 1146941 İşletme türleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
45776 1152929 İşletme birleşmeleri ve stratejik işbirlikleri irdelenecektir.
45777 1139141 Modern işletmecilik ve küreselleşme hakkında bilgi edinilecektir.
45778 1139651 İşletme problemleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi edinilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67780 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67781 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67782 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67783 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67784 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67785 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67786 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67787 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67788 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67789 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67790 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67806 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 67791 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67807 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67792 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67808 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67793 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67794 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67795 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67796 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67797 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67798 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67799 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67800 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67801 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67802 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67803 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67804 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67805 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr