Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Aysun ÇETİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Öğrencilerin yeni teknolojilere ve yenilik kavramına olan ilgilerinin artırılması ve süreklilik kazanmasının sağlanması, Yeni ve ileri teknolojiler alanında Dünya'daki ve Ülkemizdeki gelişmelerin araştırılması ve paylaşılması, Öğrencilerin yenilikçi, yaratıcı, sistematik ve proje mantığı içinde düşünmelerinin sağlanması, Yeni teknoloji üreten ve teknolojiden yararlanan kuruluşları çoğaltabilmek için, bireye ve örgüte düşen sorumlulukların öğrencilik yıllarından başlayarak gençlere kazandırılması, Buluş ve teknolojiyi üretebilmek için planlama yapılması, proje ve sistemlerin oluşturulması, yeniliğin ticarileştirilmesi konularının örneklerle aktarılması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, Öğrencilerin yenilik ve teknoloji odaklı düşünmeleri ve yeni fikirlerini proje mantığı içinde hayata geçirebilmeleri için bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi.

Dersin Amacı

Teknoloji ve yenilik olgularının hem işletmecilik tarihindeki rolü, hem de günümüz işletmelerinin rekabet edebilmelerindeki önemini öğrencilere aktarmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji ve yenilik yönetiminin önemi ve büyümeye katkısı Teknolojideki gelişmelerin tarihçesi
2 Teknoloji transferi, teknolojiyi üretme, yenilik, sürekli iyileştirme, buluş, faydalı model, tasarım
3 Teknoloji ve yeniliğin kaynakları
4 Sanayi kuruluşlarında teknoloji, ar-ge ve yeniliğe yatırım yapmak, Sürecin işleyişi Yenilikçi kuruluşların özellikleri
5 Kuruluşların teknoloji ve yenilik stratejileri, Başarı ve başarısızlık nedenleri, Başarı için faktörler
6 Ar-ge ve yenilik planlamasında kullanılan teknikler, Teknolojik tahmin teknikleri, proje seçimi ve proje planlama teknikleri
7 Projeler nasıl planlanır? PERT/CPM uygulamaları, Örnek olay incelemesi
8 Teknoloji ve yenilik yönetimi için örgütlenme, Otonom çalışma grupları, Kendini yöneten takımlar, Geliştirme ekipleri
9 Ar-ge yöneticisinde ve çalışanlarında olması gereken özellikler
10 Teknoloji ve Ar-ge yoluyla kurumsal performansın artırılması,
11 Ar-ge takımlarının yönetimi ve denetimi, bütçe performansı
12 Geleceğin şehirleri, Teknoparklar, teknoloji merkezleri, nanoteknoloji, görünmeyen kıtalar, siber uzay
13 Günümüzün ve geleceğin yeni teknolojileri
14 Case study, project development applications and presentations

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1653187 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi konusundaki bilgi düzeyinin yükselir
2 1653188 Farklı yenilikçilik yaklaşımları üzerine yorum yapar.
3 1653189 Teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin dünya üzerindeki etkilerini ifade eder.
4 1653190 Problemleri tanımlama, analiz yapma ve problem çözme yeteneğinin kazanır
5 1653191 Yenilik yaratma süreçlerinin adımlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75512 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 75513 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75514 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 75515 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 75516 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 75517 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 75518 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 75519 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 75520 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 75521 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 75522 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 75538 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
13 75523 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 75539 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 75524 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 75540 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 75525 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 75526 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 75527 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 75528 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 75529 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 75530 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 75531 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 75532 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 75533 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 75534 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 75535 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 75536 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 75537 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr