Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yetkin Bulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ferrell, O.C. & M. Hartline (2012). Marketing Strategy, 6th Edition. Mason, USA: South-Western. 2. Schnaars, S. (1997). Marketing Strategy / Customers and Competition. New York: The Free Press. 3. Kotler, P., J.T. Bowen & J. Makens (2013). Marketing for Hospitality and Tourism, 6th Edition, New Jersey: Prentice Hall. 4. Edgell, D.L. & J. Swanson (2013). Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow. Routledge. 5. Kotler, P. & G. Armstrong (2014), Principles of Marketing, 15th Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15th Edition.

Dersin İçeriği

Pazarlama kavramı, pazarlama stratejileri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm endüstrisinde başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak için gereken kaynak ve değişkenleri, pazar araştırması, reklam ve tutundurma, satış teknikleri ve halkla ilişkiler kavramlarını, turizm endüstrisinin dağıtım ağını ve ağırlam ve turizm endüstrisinin farklı bileşnelerinin bütünleşik pazarlama çabalarındaki yerini anlatmaktır. Pazarlama stratejisilerinin, politikalarının ve teorilerinin pazarlama işlevlerinin bütüncül anlayışı ve kapsamı ile ayrıntılı analizinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Öğelerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi / Günümüz Dünyasında Pazarlama Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a Doğru Değişim.pdf,
2  Stratejik Pazarlama Planlaması STRATEJİK PAZARLAMA KARARLARINDA BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR VE KONUMLANDIRMANIN ÖNEMİ- BOLU İLİNDE BULUNAN OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARA ŞTIRMA.pdf,
3 Pazarlama Bilgisinin Toplanması ve Analizi PAZARLAMA BiLGi SiSTEMi ve bir kamu kuruluşu örneği.pdf,
4 Rekabet Avantajı Geliştirme ve Stratejik Odak MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ- AB VE TÜRK TURİZMİ.pdf,
5 Jenerik Stratejiler ve Rekabet Dinamikleri 4.0 Dünyası- Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0.pdf,
6 Müşteriler, Bölümlendirme ve Hedef Pazarlama STRATEJİK PAZARLAMA KARARLARINDA BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR VE KONUMLANDIRMANIN ÖNEMİ- BOLU İLİNDE BULUNAN OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARA ŞTIRMA.pdf,
7 Ara Sınav
8 Pazarlama Programı Turizmde Marka ve Konumlandırma MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.pdf,
9 Pazarlama Stratejisinde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Turizm Stratejileri ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ VE TURİZM- TÜRKİYE TURİZM 4.0 SWOT ANALİZİ VE GEÇİŞ SÜRECİ ÖNERİLERİ.pdf,
10 Pazarlama Stratejisi Uygulaması ve Kontrol A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Performance.pdf,
11 Müşteri İlişkileri Stratejileri ve Müşteri Tatmini MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ- AB VE TÜRK TURİZMİ.pdf,
12 Turizmde Ürünlerin, Pazarların ve Yeni Teknolojilerin Gelişimi ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ VE TURİZM- TÜRKİYE TURİZM 4.0 SWOT ANALİZİ VE GEÇİŞ SÜRECİ ÖNERİLERİ.pdf,
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340092 Pazarlama stratejisinin temel kavramları olan pazarlama planı, kurumsal kültür, tedarik zinciri, jenerik büyüme stratejileri, SWOT analizi, Porter'ın jenerik stratejileri, misyon belgesi, Pazar araştırması ve çevresel analiz, Pazar araştırması süreci, Pazar talebi, Pazar tahminleri konularını anlamak,
2 1340093 Rekabet avantajı yaratacak pazarlama stratejilerini belirleyebilmek,
3 1340094 Yerel, ulusal, küresel, uluslararası ve çok-kültürlü çevrelerde Pazar bölümlerinin farklı bileşenlerini anlamak ve analiz edebilmek,
4 1340095 Müşteri beklentilerinin müşteri tatmini ve müşteriyi elde tutmadaki rolünü açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 2 5 2
2 3 5 3 2 5 2
3 3 5 3 2 5 2
4 3 5 3 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr