Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İbrahim, 1997. Türkiye Coğrafyası, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Atalay, İ. ve Mortan, K. (1997). Türkiye bölgesel coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi. Doğanay, H. ve Zaman, S. (2014). Türkiye Turizm Coğrafyası. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Özgüç, N. (2007). Turizm coğrafyası. 5. baskı. İstanbul: Çantay Kitabevi. Dersi verecek öğretim üyesinin hazırlayacağı ders notları.

Dersin İçeriği

Türkiye'nin coğrafi bölgeleri,beşeri coğrafya ve turizm ilişkisi, Türkiye'nin bölgelerinin turizm kaynakları, turizmin coğrafi analizi

Dersin Amacı

Turizm faaliyetleri ile mekan arasındaki ilişkilerin kavranması. Türkiye’nin kültürel ve doğal değerlerinin öneminin anlaşılması. Turizm faaliyetlerinin doğal ve kültüre çevrede meydana getireceği olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm - Coğrafya İlişkisi https://www.researchgate.net/publication/326942466_Cografya_Egitimi_ve_Turizm_Iliskisi, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/56784, Turizm_Cografyasi_Ozellikler-Bolgeler.pdf, 15112019102522baskı turkıye turızm.pdf,
2 Türkiye Turizminin Genel Özellikleri Turizm İstatistikleri.pptx, Türkiye_İlklimi.pdf,
3 Türkiye'nin İklim Özellikleri Türkiye_İlklimi.pdf,
4 Türkiye'nin İklim Özellikleri Türkiye_İlklimi.pdf,
5 Türkiye'nin İklim Özelliklerinin Turizme Etkisi Türkiye_İlklimi.pdf,
6 Küresel ısınmanın Türkiye Turizmine Etkisi http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2018/12/30.Y%C4%B1l.TamMetin56Mehmet_Somuncu.pdf,
7 Türkiye'nin Yüzey Şekillerinin Turizme Etkisi https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/cc1e840476ae293_ek.pdf, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/283340,
8 Ara sınav
9 Türkiye'nin Kültür Varlıklarının Turizme Etkisi UNESCO Dünya Mirası Listesi.pdf,
10 Türkiye'nin Kültür Varlıklarının Turizme Etkisi UNESCO Yaratıcı S.pdf, UNESCO Küresel Jeoparkları.pdf, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi.pdf, UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı.pdf,
11 Türkiye'nin Su Kaynaklarının Turizme Etkisi 5-SULAK ALANLAR.pdf,
12 Türkiye'de Korunan Alanlarda Turizm Faaliyetleri 1-MİLLİ PARKLAR.pdf,
13 Beşeri Çevre Elemanları ve Türkiye Turizmi (Nüfus) 2-TABİAT PARKLARI.pdf, 3-TABİAT ANITLARI.pdf, 4-TABİAT KORUMA ALANLARI.pdf, 6-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI.pdf,
14 Beşeri Çevre Elemanları ve Türkiye Turizmi (Nüfus) UNESCO Yaratıcı S.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 2 34

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252924 Türkiye'nin fiziki coğrafyasını ve doğal turizm kaynaklarını tanımlayabilmek
2 1252925 Türkiye'nin bölgelerinin turizm kaynaklarını anlatabilmek
3 1252926 Genel coğrafya verilerini turizmle ilişkilendirmek
4 1252927 Beşeri coğrafya ve turizm ilişkisini kurmak
5 1252928 Turizmin coğrafi analizini yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2
2 3 3 3 4
3 3 3 3 2
4 3 3 3 3
5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr