Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ABADAN, Nermin (der.), Türk Toplumunda Kadın, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul, 1982. AKAL, Cemal Bali, Siyasal İktidarın Cinsiyeti, İmge Yayınları, İstanbul, 1994. ARAT, Necla (Haz.), Kadınlar ve Siyasal Yaşam: Eşit Hak Eşit Katılım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları:4, İstanbul, 1996. ARAT, Necla (Haz.), Her Yönüyle Türkiye’de Kadın Olgusu, Say Yayınları, İstanbul, 1995. ARAT, Yeşim, Patriyarkal Paradoks: Türkiye’de Kadın Politikacılar, (Çev. Fatmagül Berktay), http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/kadin/article/view/12362/11594 ARAT, Yeşim, Rethinking Islam and Liberal Democracy Islamist Women in Turkish Politics, State University of New York Press, Albany (USA), 2005. ATILGAN, Gökhan, Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı, Yordam Kitap, 2. Basım, 2009. AYATA, Ayşe Güneş, “Türkiye’de Kadının Siyasete Katılımı”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, (Haz: Şirin Tekeli), İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. AYDEMİR, Dilek ve Elvan, Türk Siyasetinde Kadın - Çok Oluyoruz!, Uşak Yayınları / Araştırma-İnceleme Dizisi, Ankara, 2011. BALAY, Berrin, “Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili ve Seçmen Kadınların Siyasete Bakışı”, Dördüncü Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, (Kadın Sorunlarının Çözümüne Doğru Yöntem Strateji ve Politikalar), Ege Kadın Araştırmaları Derneği Yayını, İzmir, 1998. BALLINGTON, Julie (ed.), Empowering Women for Stronger Political Parties. A Good Practices Guide to Promote Women's Political Participation, UNDP New York, New York, 2011. BARI, Farzana, Women's Political Participation: Issues and Challenges, UN Division for the Advancement of Women,Vienna, 2005. BAUER, Gretchen ve Manon Tremblay, eds., Women in Executive Power: A Global Overview, Routledge New York, 2011. BENDASON, Ney, Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990. BERKTAY, Ayşe, Yetmişbeş Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, İstanbul, 1998. BERKTAY, Fatmagül, Politikanın Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. BOURAOUVI, Soukaina, “Gelenek, Kanunlar ve Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı”, Akdenizli Kadınlar ve Demokrasi Konferansı Özel Sayı, İ.Ü. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, İstanbul, 1999. CAPORAL, Bernard, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını (1919-1970), (Çev.Ercan Eyüboğlu), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 233, İstanbul, 1982. CERİT Mazlum, Semra, Kadınlarla ve Kadınlar İçin Yerel Yönetim, KA-DER Yayınları, İstanbul, 2008. Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu, KA-DER, Yalçın Matbaacılık, Ankara, 2006. Council of Europe, Compilation of Council of Europe agreed texts concerning women's rights and equality between women and men (1995-1999), Council of Europe, Strasbourg, 1999. ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul , 1994. ÇİTÇİ, Oya, Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:200, Sevinç Matbaası,Ankara, 1982. ÇİTÇİ, Oya (der.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE Yayını, Ankara,1998. DAVER, Bülent, Kadınların Siyasal Hakları, AÜ SBF Dergisi, Sayı 23, 1970, s. 121-130. DİNÇ, Mehmet, Bugünün Türkiyesinde Kadınların Siyasal Katılım ve Katılımı Arttırmaya Yönelik Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2002. EDİZ, Zerrin, Kadınların Tarihine Giriş-Hititlerden Günümüze, Adım Yay., İstanbul, 1995. ERZEN Ünal, Meltem, Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler, Derin Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi, İstanbul, 2011. Eşit Temsil İçin Cinsiyet Kotası: Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye, KA-DER, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2005. European Network "Women in Decision-making", Panorama: Strategies to Promote Women's Participation in Political Decision-Making / Panorama : Stratégies visant à promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision politique, Commission des communautés européennes, Bruxelles, 1994. Kadın Siyasetçinin El Kitabı, KA-DER, İstanbul, 2002. Kadın Sorunlarına Çözüm Arayışı Kurultayı, KA-DER, Acar Matbaacılık, İstanbul,2004. Kadınlar Olmadan Asla, (Haz. Zeynep Göğüş), Sabah Yayınları, İstanbul, 1998. KANDIYOTI, Deniz, Cariyeler Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümleri, Metis Yayınları, İstanbul 1997. KAR, Selma, Politikanın Dikenli Yollarının Yalnız Kadınları, İkinci Adam Yayınları Deneme Dizisi, İstanbul, 2012. KENDİRCİ, Sema ve Yıldız Tokman, Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak, Yalçın Matbaacılık, Ankara, 2006. Kota El Kitabı, KA-DER, Yalçın Matbaacılık, Ankara,2007. Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek Politikaları, KSSGM Yayınları, Ankara, 1997. ÖZKAYA, Günseli, Zirvedeki Siyaset ve Yamaçtaki Kadınlar, Ümit Yayıncılık, İstanbul 2006. ÖZKAYA, Günseli, Siyasetin Savurduğu Kadınlar, Beyaz Yayın, İstanbul, 2011. PHILIPS, Anne, Demokrasinin Cinsiyeti, (Çev. Alev Türker), Metis Kadın Araştırmaları, Metis Yayınları, 1995. SANCAR Üşür, Din Siyaset ve Kadın (İran Devrimi), Alan Yayınları, İstanbul, 1991. STOKES, Wendy, Women in Contemporary Politics, Polity, Oxford, 2005. TALASLI, Gülay, Siyaset Çıkmazında Kadın, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1996. TEKELİ, Şirin ve Meryem Koray, Devlet, Kadın, Siyaset, Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı, 1991. TEKELİ, Şirin, Kadınlar ve Siyasal, Toplumsal Hayat, Birikim Yay, İstanbul 1982. ÜŞÜR, Serpil, Din, Siyaset, Kadın: İran Devrimi, Alan Yayıncılık 1991. TOPRAK, Zafer, “Türkiye’de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası’ndan Arsıulusal Kadınlar Birliği Kongresine (1923-1935)’’, İ.Ü. Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:2,Yıl:1994. TÜSİAD-KAGİDER, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, Graphis Matbaa, İstanbul, 2008. YARAMAN, Ayşegül, Bir Demokrasi Tartışması-Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili (1935-1999), Bağlam Yay., İstanbul, 1999. Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadın Politika Dokümanı, KSSGM Yayınları, Ankara, 2008. YUVAL-DAVİS, Nira, Cinsiyet ve Millet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. WEDEL, Heidi, Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadının Siyasal Katılımı, (Çev.Can Kurultay), Metis Yayınları, İstanbul, 2001. 1995 Pekin’de Gerçekleşen IV. Dünya Kadın Konferansı Sonuçlarının Uygulanmasına İlişkin Ulusal Eylem Planı, KSSGM Yayınları, Ankara, 1998. http://www.kadineserleri.org/

Dersin İçeriği

Tarihsel olarak yönetim ve siyaset kavramları Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar Modern çağda kadın ve siyaset Kapitalist toplumda yurttaşlık, eşitlik, siyasal hak, demokrasi, katılım kavramları Türkiye’de siyaset ve yönetim Yerel yönetimler ve yerel siyaset Kamusal karar mekanizmalarında kadın Türkiye’de kadına yönelik politika ve yönetim Küresel dinamikler ve kadın Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme

Dersin Amacı

Ders, siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak ve kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders ilişkin genel çerçevenin sunulması.
2 Tarihsel olarak yönetim ve siyaset kavramları
3 Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar
4 Modern çağda kadın ve siyaset
5 Kapitalist toplumda yurttaşlık, eşitlik, siyasal hak, demokrasi, katılım kavramları
6 Türkiye’de siyaset ve yönetim
7 Yerel yönetimler ve yerel siyaset
8 Kamusal karar mekanizmalarında kadın: Meclislerde, kurul ve komisyonlarda kadın temsili.
9 Türkiye’de kadına yönelik politika ve yönetim: Politika aktörleri ve politika belgeleri
10 Küresel dinamikler ve kadın: Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası-bölgesel kuruluşların kadına yönelik politika önerileri.
11 Türkiye’de kadın sorunları için kamu politikası geliştirme:
12 ÖDEV Sunumları
13 ÖDEV Sunumları
14 ÖDEV Sunumları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53245 1569059 Kadın sorunlarına yönelik kamu politikası geliştirmek için tarihsel-bilimsel bir bakış kazanır.
53246 1569058 Siyasal-yönetsel karar alma sürecine kadınların katılımını artırmak için politika geliştirir.
53247 1569061 Uygarlık tarihinde farklı toplumlarda kadın ve siyasal-yönetsel iktidar ilişkisini kurar.
53248 1569062 Uluslararası örgütlerin kadına yönelik politikalarını tanır.
53249 1569060 Kadına yönelik kamu politika belgelerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr