Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Murat FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şener Büyüköztürk (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık. Veysel Sönmez, Füsun G. Alacapınar (2010), Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anı Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi. Kemal Kurtuluş (2010), Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi. Richard M. Zaner (2015). A Critical Examination of Ethics in Health Care and Biomedical Research. Springer International Publishing, Switzerland. A Guide to Research Ethics (2003). University of Minnesota, Center of Bioethics.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bilimsel yöntem, araştırma yöntemlerinin gruplandırılması, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, nicel araştırma desenleri, nitel araştırma desenleri, bilimsel raporlama konuları ayrıntılı ve uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırılır.

Dersin Amacı

Öğrenciye bilimsel araştırma adımlarının neler olduğunun öğretilmesi ve araştırma önerisinin hazırlanması, uygulama aşamasında veri toplama, veriyi analiz etme, sonuç ve rapor hazırlanmasının öğretilmesi, araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesinin sağlanması amaçlanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilim ve Bilimsel Yöntem, Araştırma
2 Araştırma Süreci: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
3 Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama Modelleri, Deneme Modelleri
4 Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu)
5 Veriler ve Toplanması: Veri, Veri Türleri, Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı, Güvenirlik, Geçerlik
6 Kaynak Tarama Yöntemleri
7 Bilimsel-Akademik Yazım
8 VİZE SINAVI
9 Laboratuvar Çalışmaları, Hayvan Deneyleri, Klinik Araştırmalar
10 Bilim Etiği
11 Araştırma Etiği Kavramı ve Araştırma Etiği İhlalleri, Araştırma Etiğinin Temel Ilkeleri
12 Bilimsel Yanıltmalar, Yayın Etiği İhlalleri, Yazarlık Hakkı Sorunları, Çıkar Çatışması
13 Denek Seçimi, Denek Hakları, Yeterliği Olmayan Denekler
14 Araştırma Etik Kurulları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526871 Bilimsel araştırma yöntemlerine yön veren temel kavramları açıklayabilir.
2 1526872 Bilimsel araştırmanın ilk basamağı olan problem aşamasını analiz edebilir.
3 1526873 Veri toplama tekniklerini bilir ve verileri analiz edebilir.
4 1526874 Tez yazımında gerekli olan öneri sunma, kaynak tarama, yöntem belirleme, veri toplama, analiz etme ve raporlama konularını öğrenir.
5 1526875 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
6 1526876 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlayabilir.
7 1526877 Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilir ve uygulayabilir.
8 1526878 Araştırma etiği ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası etikolegal düzenlemeleri bilir.
9 1526879 Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78438 Evcil hayvanlarda doğum ve jinekolojinin temelleri, üreme organları ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bu hastalıkların tedavileri ile reprodüktif biyoteknoloji ve sürü fertilite yönetimi alanlarındaki bilgisini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirebilecek tanımlara ulaşır
2 78439 Veteriner hekimin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir, değişen ülke ve dünya şartlarına göre bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 78443 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim dalı ve ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Bu alandaki bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
4 78444 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
5 78440 Veteriner doğum ve jinekoloji bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir ve araştırma önerileri geliştirir.
6 78442 Veteriner doğum ve jinekoloji alanında diğer araştırıcılar, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır.
7 78441 Özgün bir araştırma sürecini, bağımsız olarak planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahiptir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 4 3 5
2 2 1 2 2 4 3 5
3 2 1 2 2 4 3 5
4 2 1 2 2 4 3 5
5 2 1 2 2 4 3 5
6 2 1 2 2 4 3 5
7 2 1 2 2 4 3 5
8 2 1 2 2 4 3 5
9 2 1 2 2 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr