Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Prof.Dr.Yavuz Bayram. *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neclâ PEKOLCAY, İslâmî Türk Edebiyatı 1, Dergâh Yay, İstanbul 1981. Ahmet Atillâ ŞENTÜRK ve Ahmet KARTAL, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay. İstanbul 2004. Ömer Faruk AKÜN, “Divan Edebiyatı”, İslâm Ansiklopedisi, C.9, İstanbul 1996, ss.389-427. Nihad Sâmi BANARLI, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.1, MEB Yay., İstanbul 1971. Muhammed Nur DOĞAN, Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, Yelkenli Yayınları, İstanbul 2009. Ahmet Talât ONAY, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, (Haz. Cemal Kurnaz), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007. Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009. Ahmet Atillâ ŞENTÜRK, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, OSEDAM Yayınları, İstanbul 2016. İskender PALA, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1991. Fahir İZ, Eski Türk Edebiyatında Nazım 1, Akçağ Yayınları, Ankara 1995. Kaya BİLGEGİL, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgat), Enderun Kitabevi, İstanbul 1989. Halûk İPEKTEN, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Mustafa İSEN vd., Şair Tezkireleri, Grafiker Yay., Ankara 2009. Abdülkadir KARAHAN, Türk Kültürü ve Edebiyatı, MEB Yay., İstanbul 1988. Hasan KAVRUK, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, MEB Yay., Ankara 1998. M.A.Yekta SARAÇ, Klasik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye, 3F Yayınevi, İstanbul 2007. M.A.Yekta SARAÇ, Klasik Edebiyat Bilgisi (Belâgat), 3F Yayınevi, İstanbul 2007. Ali Nihad TARLAN, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Yay., İstanbul 1981. Dursun Ali TÖKEL, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yay., Ankara 2000. Mehmet Nail TUMAN, Tuhfe-i Nâilî, Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001, C.I-II. Mehmet YILMAZ, Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, İstanbul 1992. Türk Dili Divan Şiiri Özel Sayısı, Ankara: TDK Yayınları. Rıdvan CANIM, Divan Edebiyatının Kaynakları, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2016. Rıdvan CANIM, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2010.

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatında mensur metinler. Mensur metin türleri. Tarihsel süreç. Örnek metinler-eserler.

Dersin Amacı

Öğrencilerin eski Türk edebiyatında mensur metinlerle ilgili bilgi ve birikim kazanmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı, amacı ve temel kaynakları.
2 Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi.
3 Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi.
4 Eski Türk edebiyatında hikâyeler ve hikâye mecmuaları.
5 Eski Türk edebiyatında hikâyeler ve hikâye mecmuaları.
6 Eski Türk edebiyatında hikâyeler ve hikâye mecmuaları.
7 Şuara tezkireleri ve diğer tezkireler.
8 Münşeâtlar.
9 Ara sınav.
10 Tarihler, menâkıbnâmeler, velâyetnâmeler, biyografiler, bibliyografiler, şerhler...
11 Eski Türk edebiyatında lügatler ve siyasetnameler.
12 Eski Türk edebiyatında mensur seyâhatnâmeler ve nasîhatnâmeler..
13 Eski Türk edebiyatında mensur sergüzeştnâmeler, hasbihâller, sefâretnâmeler.
14 Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546755 Öğrenciler, eski Türk edebiyatında mensur metinlerle ilgili bilgi ve birikim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr