Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DR.ÖĞR. ÜYESİ AHMET DAĞLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DAĞLI, Ahmet, 2012. "Yapısalcı Açıdan Amasya Efsaneleri" (Yayımlanmamış Doktora Tezi) AKERSON, Fatma Erkman, 2005. Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları. BARTHES, Roland, 1979. Göstergebilim İlkeleri, çevirenler: Berke Vardar, Mehmet Rifat, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. BARTHES, Roland, 1983. “Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş”, çev.: Mehmet Rifat, Yazko Çeviri Dergisi, Sayı: 11, ss. 123-127. BARTHES, Roland, 2005. Göstergebilimsel Serüven, çev.: Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: BAYRAV, Süheyla, 1998. Yapısal Dilbilim, İstanbul: Multilingual Yayınları. BİRKİYE, Atilla, 1984. Yapısalcılığın Eleştirisine Doğru, İstanbul: Varlık Yayınları. GREİMAS, Algirdas Julien, 1982. “Göstergebilim”, çev.: Mehmet Rifat, Yazko Çeviri Dergisi, Sayı: 9, ss. 119-126. GÜNAY, V. Doğan, 2001. Metin Bilgisi, İstanbul: Multilingual Yayınları. İŞERİ, Kamil, 2000. “Yolcu ile Yılan” adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi”, Ana Dili Dergisi, Sayı:18, ss.12-18. ___________, 2008. “Ömer Seyfettin’in ‘Yüz Akı’ Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3, ss.117-139. JAMESON, Frederic, 2002. Dil Hapishanesi, Yapısalcılığın ve Rus Biçimciliğinin Eleştirel Öyküsü, çev.: Mehmet H. Doğan, İstanbul: YKY Yayınları. KIRAN, Ayşe Eziler, 1983. “Dizgeden (Sistem) Yapıya”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), ss. 127-133. ___________, 2000. Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayınları. KIRAN, Ayşe Eziler, 1983. “Dizgeden (Sistem) Yapıya”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), ss. 127-133. LECHTE, John, 2006. Yapısalcılıktan Postmoderniteye Elli Çağdaş Düşünür, İstanbul: Açılımkitap Yayınları. PİERCE, Charles Sanders, 1982. “Göstergeler Kuramı: Göstergebilim”, çev.: Mehmet Rifat, Yazko Çeviri Dergisi, Sayı: 9, ss. 145-147. PROPP, Vladimir, 2008. Masalın Biçimbilimi, çevirenler: Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ___________, 2009. Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları. SOYDAN, Murat, 2007. “Yavuz Turgul’un Gönül Yarası Filminin Greimas’ın Eyleyensel Örnekçesine Göre Çözümlenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, ss. 1-15, (Çevirimiçi) SUNER, Levent, 2005. “Yapısalcı Bir Okumayla Sam Shepard’ın “Vahşi Batı” Adlı Oyununun Çözümlemesi”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı. 19, ss. 1-25, (Çevirimiçi) VARDAR, Berke, 2001. Dilbilimden Yaşama Yapısalcılık, İstanbul: Multilingual Yayınları. VARDAR, Berke, 2002. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Multilingual Yayınları. YÜCEL, Tahsin, 2005. Yapısalcılık, İstanbul: Can Yayınları. YÜKSEL, Ayşegül, 1995. Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Ankara: Gündoğan Yayınları.

Dersin İçeriği

Dil biliminin inceleme yöntemi olarak gösterge kavramını tanımak Göstergebilimin terimcesini ve işleyiş sürecini kavramak Dildeki göstergeler sistematiğinin dil dışındaki anlam üreten tüm metinlere uygulanabileceğini belirlemek, Dildeki göstergebilimsel mantıkla edebi metinlere nasıl yaklaşılabileceğini anlamak

Dersin Amacı

Dildeki göstergebilimsel metod hakkında bilgi sahibi olmak Bu yöntemi edebî metinlere uyarlayabilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göstergebilim, dilde göstergebilim, Ferdinand de Saussure
2 Dil göstergeleriyle ilgili temel kavram ve ilkeler (dilde dizge, şifre, dilsel şifrelerin uzlaşımsallığı, yaptırımsal özelliği, değişebilirliği)
3 Dil göstergeleriyle ilgili temel kavram ve ilkeler (çizgisellik, eşzamanlılık-artzamanlılık, zıtlık)
4 Greimas’ın yapısal çözümlemesi (eyleyenler modeli) ve göstergebilimsel dörtgen
5 Anlatı göstergebilimiyle ilgili kavramlar (Sözce nedir?, durum ve edim sözceleri)
6 Anlatı göstergebilimiyle ilgili kavramlar (metni kesitlere ayırma, anlatı izlencesi)
7 Anlatı göstergebilimiyle ilgili kavramlar (anlatı düzeyi, yüzey yapı, eyletim, edinç, edim, yaptırım)
8 Ara sınav
9 Anlatı göstergebilimiyle ilgili kavramlar (söylem düzeyi, izleksel roller, uzam, zaman)
10 Anlatı göstergebilimiyle ilgili kavramlar (derin düzey)
11 Metin çözümleme örnekleri (resim, karikatür çözümlemeleri)
12 Metin çözümleme örnekleri (hikaye çözümlemeleri)
13 Metin çözümleme örnekleri (tiyatro metinleri)
14 Metin çözümleme örnekleri (efsane metinleri)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546416 Öğrenci, göstergebilimsel yöntemi öğrenir. Bu yöntemi edebi metin türlerine uygular ve türün yapısını ortaya çıkarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr