Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Atillâ Şentürk, “Zâtî’nin Bir Gazeli ve Düşündürdükleri” Ahmet Mermer vd., Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay., Ankara 2007. Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Haz.Cemal Kurnaz), Birleşik, Ankara 2007. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara 1983. Cem Dilçin, “Divan Şiirinde Gazel”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cem Dilçin, “Gazel Şerhi Örnekleri”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı (Divan Şiiri) Cihan Okuyucu, “Bir Gazel Şerhi” Bayram Yavuz, Coşkun Menderes ve Öbek Ali İhsan, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. Emine Yeniterzi, “Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller” Enfel Doğan ve Fatih Tığlı, “Sultan Reşad'ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler” Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, C.1, Akçağ Yay., Ankara 1995. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2009. Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, KTB, Ankara1989. İskender Pala, Müstesnâ Güzeller, Ötüken, İstanbul 1997. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı, Ankara 2006. Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Say, İstanbul 2008.

Dersin İçeriği

Gazel ve tarihi gelişimi. Türk edebiyatında gazel (kronolojik süreç). Gazelin biçimsel ve içerik açısından değerlendirilmesi (kuramsal bilgi). Hurûfîlik ve Türkî-i Basit cereyanı. 16. yüzyıla kadar olan süreçten seçilecek örnek gazellerin incelenmesi.

Dersin Amacı

Öğrencilerin şiirsel metinlerle sağlıklı iletişim kurabilemelerine katkı sağlamak. Öğrencilerin bir gazeli çözümleme noktasında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derste yararlanılabilecek kaynaklar ve kronoloji.
2 Gazelin biçimsel ve içerik açısından değerlendirilmesi (kuramsal bilgi).
3 Osmanlı Türkçesi, eski Türk edebiyatında yaygın benzetmeler/mazmunlar, aruz, edebî sanatlar. Örnek metinlerden tespitler.
4 Gazelle ilgili beyitlerin incelenmesi.
5 Gazelle ilgili beyitlerin incelenmesi.
6 Örnek makale incelemesi.
7 Örnek makale incelemesi.
8 Uygulama (gazel şerhi).
9 Ara sınav.
10 Uygulama (gazel şerhi).
11 Uygulama (gazel şerhi).
12 Uygulama (gazel şerhi).
13 Uygulama (gazel şerhi).
14 Genel değerlendirme.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546608 Öğrenciler, şiirsel metinlerle daha sağlıklı iletişim kurabilirler.
2 1546609 Öğrenciler gazelin tarihsel süreçteki gelişimi, ön ve arka yapı özellikleri vs. hakkında bilgi ve birikim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr