Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Prof.Dr.Yavuz Bayram. *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.T.Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahi, (hzl.) Cemal Kurnaz, BirleĢik Yay., Ankara, 2007, s. 361; C.Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1992; C.Kurnaz, “Yüzük Oyunu Mazmunu”, Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine, Ankara 1990, s.77-85; E.Yeniterzi, “Metin Şerhiyle İlgili Görüşler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.5 (Bahar 1999), Konya, s.59-68; İ.Pala, “Mazmunun Mazmunu”, Dergâh, İstanbul 1993, S.35, s.10-11; İ.Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1989; K.Erdoğan, “Mazmun Üzerine Yazılanlar ve Divan Şiirinde Kullanılan Bazı Mazmun ve Remizlerin Niyazi-i Mısri’de Kullanılışı”, CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.1 (1997), s.270-285; K.Üstünova, “Fuzûlî’nin Şiirinde Mazmunlar”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, C.7, S.2; M.Çavuşoğlu, “Mazmun”, Türk Dili, C.3, S.388-399, Ankara Nisan-Mayıs 1984, s.198-205; M.Mengi, “Divan Şiir Dilindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yay., Ankara 2000, s.22-44; M.Mengi, “Mazmun Üzerine Düşünceler”, Dergâh, C.3, S.34, İstanbul 1992, s.10; N.Mengi, “Mazmun Üzerine Düşünceler”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yay. Ankara 2000, s. 45-61; O.Okay, “Şairin Karnındaki Mana”, Yönelişler, S.3 (Mayıs-Haziran 1983), s.43-45; Ö.F.Akün, “Divan Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.9, İstanbul 1994, s. 389-424; S.Deniz, "Şairlerin Gizli Dili: Mazmun", Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, (Ed.: Emine Gürsoy Naskali ve Erdal Şahin), Picus Yay., İstanbul 2008, s.207-220; S.Donuk, “Şerh-i Duâ-yı Kadeh ve Kadeh Duası Mazmûnu”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4,Fall 2012, s.1599-1629; Ş.Demirel, “Mazmun Üzerine Bir Değerlendirme” Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S.21, Ankara 2002; Ş.Demirel, “Mazmundan İmgeye Bir Yolculuk”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V.2-2, Bayburt 2007, s.138-151; Ş.Uçar, “Manâ ve Mazmûn”, Türk Kültürü ve Sanat Yıllığı, 1993, s.1-33; Ü.Aslan, “‘Alî Şîr Nevâyî’nin Mazmûn Anlayışı ve Türk Mazmûnları”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.7, İstanbul 2011, s.1-22.

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatında simgeler, mazmunlar, mefhumlar.

Dersin Amacı

Öğrencilerin eski Türk edebiyatında simgeler, mazmunlar ve mefhumlarla ilgili yeterli bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı, amacı ve temel kaynakları.
2 Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi.
3 Konuyla ilgili terimler (simge, mazmun, mefhûm).
4 Eski Türk edebiyatında güzelin uzuvlarıyla ilgili benzetme ve mazmunlar.
5 Eski Türk edebiyatında güzelin uzuvlarıyla ilgili benzetme ve mazmunlar.
6 Eski Türk edebiyatında güzelin uzuvlarıyla ilgili benzetme ve mazmunlar.
7 Eski Türk edebiyatında güzelin uzuvlarıyla ilgili benzetme ve mazmunlar.
8 Eski Türk edebiyatında güzelin uzuvlarıyla ilgili benzetme ve mazmunlar.
9 Ara sınav.
10 Eski Türk edebiyatında yaygın mazmunlar ve bunlarla ilgili örnek metinler.
11 Eski Türk edebiyatında yaygın mazmunlar ve bunlarla ilgili örnek metinler.
12 Eski Türk edebiyatında yaygın mazmunlar ve bunlarla ilgili örnek metinler.
13 Eski Türk edebiyatında yaygın mazmunlar ve bunlarla ilgili örnek metinler.
14 Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546960 Öğrenciler, eski Türk edebiyatında simgeler, mazmunlar ve mefhumlarla ilgili yeterli bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr