Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İsrafil BALCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• İsrafil Balcı, İlk İslâm Fetihleri ve Savaş-Barış İlişkisi, Pınar Yayınları ,İstanul 2011.. • Donner, Fred McGraw, The Early Islamic Conquests, Princeton University Press, New Jersey 1981. • Kaegi, Walter Emil, Bizans ve İlk İslam Fetihleri, çev. Mehmet Özay, Kaknüs Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2000. • Khadduri, Majid, İslâm’da Savaş ve Barış, çev., Nejdet Özberk, Fener Yayınları, İstanbul 1998. • Grotius, Hugo, Savaş ve Barış Hukuku, çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1967 • Ahmed Çelebi, İslâm Düşüncesinde Cihad ve Savaş Siyaseti, çev. Abdullah Kahraman, nşr. Mehmet Erdoğan, İstanbul, 1994. • Batâyine, Muhammed Dayfallah, “Arap Kökenli Hıristiyanlar ve İslâm Fetihleri ile Olan İlişkileri,” çev. Abdülhalkır Bakır, Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I, Ankara 2004 • Belâzuri, Fütûhu’l-Büldân, çev., Mustafa Fayda, Ankara 1987. • Casim Avcı, İslâm-Bizans İlişkileri (m. 610-847), (Doktora Tezi), Bursa 1997. • T. W. Arnold, İntişar-ı İslâm Tarihi, çev. Hasan Gündüzler, Akçağ Yay., İstanbul 1982. • Azimli, Mehmet, “Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Gerçekleşen İlk Fetihlerinin Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, İSTEM, (Yıl: 3, sayı: 6, 2005). • Atçeken, İsmail Hakkı, “Endülüs’ün Fetih Süreciyle İlgili Farklı Görüşlere Eleştirel Bir Yaklaşım”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Sayı: 19, Bahar 2005). • Azzam, Abdullah, Cihad Ahkamı, çev. Mustafa Özel-Yücel Şimşek, Vera Yay., İstanbul, t.y. • Busse, Heribert, “Dört Raşit Halife ve İlk Fetih Dalgası”, İSTEM, çev., Cem Zorlu, (Yıl: 3, Sayı: 6, 2005). • Butler, Alfred, The Arab Coquest of Egypt and Last Thirty Years of the Roman Dominion, Second Ed., The Clarendon Press, Oxford 1978. • Eraslan, Sadık, Sosyal ve Politik Sonuçları İtibarıyle Hz. Ömer Dönemi Fetih Hareketleri, (Doktora Tezi), Ankara 1997. • Tibi, Bassam, “War and Peace in Islam”, The Ethics of War and Peace; Religious and Secular Perspectives, ed. Terry Nardin, Princenton University Press, Princenton, New Jersey 1996.

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed ve dört halife dönemini kapsayan, erken dönem İslâm tarihi dönemindeki savaş ve barış uygulamaları dersin sınırlarını oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İslâm tarihi alanında doktora yapacak öğrencilere, Hz. Muhammed döneminden itibaren İslâm’ın erken döneminde ortaya çıkan savaşları, bu savaşların dini, siyasi arka planını, İslâm dinin savaş ve barışa yönelik yaklaşımını ve bu bağlamda erken dönemlerdeki somut uygulamlardan hareketle bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cihad, fetih, savaş, barış, sulh, musalaha, ganimet, fey kavramları https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad
https://islamansiklopedisi.org.tr/arama/?q=cihat&p=m
2 Kur’ân’da savaş ve cihad esasları https://islamansiklopedisi.org.tr/savas
3 Kur’ân’da barış esasları
4 Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşlar
5 Hz. Muhammed dönemindeki savaş ve barış uygulamaları
6 Hz. Ebû Bekir döneminde yapınla savaşlar
7 Hz. Ebû Bekir döneminde başlatılan fetih hareketleri
8 Hz. Ömer döneminde sürdürülen savaş ve barış politikası
9 Irak bölgesindeki fetihler
10 Şam ve el-Cezîre bölgesindeki fetihler
11 Mısır ve Afrika’ya doğru genişleyen fetihler
12 Hz. Osman döneminde sürdürülen savaş ve fetih siyaseti
13 Hz. Osman döneminde fethedilen bölgeler
14 Hz. Ali dönemindeki fetihler ve savaş ve barış politikası
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
17 Alan Çalışması 0 0 1
27 Makale Yazma 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 36 36
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400998 İslâm’ın savaş ve barışa ilişkin yaklaşımlarını somut uygulamalardan örneklerle öğrenecek.
2 1408618 İslâm’ın savaş veya barış dini-olup olmadığını öğrenecek. İslâm'daki haklı savaşın gerekçeleri hakkında bilgi edinecek
3 1382037 Müslümanların savaş ve barışa ilişkin ne tür prensipler benimseyip geliştirdiklerini öğrenecek.
4 1394375 İslâm tarihindeki savaşların arka planında ne tür etkenlerin rol oynadığını ve savaşma esaslarına dair kaideleri öğrenecek.
5 1398711 Klasik cihad doktrini, Kur’ân’ın savaş ve barışa yönelik belirlediği esaslar ve bunların uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 4
2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4
3 4 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4
4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 3
5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr