Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İsrafil BALCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR Ders Notu : • Levent Öztürk, İslâm Toplumunda Hıristiyanlar, İz Yay., İstanbul 1998. • Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, Marmara İlahiyat Vakfı Yay., (üçüncü baskı), İstanbul 2006. • Okuyan, Mehmet -Mustafa Öztürk, “Kur’an Verilerine Göre Ötekinin Konumu,” İslâm ve Öteki, ed. C. Sadık Yaran, Kaknüs, İstanbul 2001. • Fazlur Rahman, “İslâm Toplumunda Gayrimüslim Azınlıklar”, çev. Levent Öztürk, İSTEM, (Yıl: 2, Sayı: 4, 2004). • Hüseyin Algül, “Müslümanların Siyasî Hakimiyeti Altında Yaşayan Gayr-i Müslimlere Tanınan Haklar Konusunun Çeşitli Devirler İçinde İslâm Tarihine Yansıması”, UÜİFD, sy: 7, c: 7, Bursa 1998. • Waardenburg, Jacques, “The Early Period 610-650”, Muslim Preceptions of Other Religions; A Historical Survey, ed. Jacques Waardenburg, Oxford University Press, New York 1999 • Swartz, Merlin, “İslâm’ın Doğuşunu İzleyen Yıllarda Arap Topraklarındaki Yahûdîlerin Durumu”, çev. Levent Öztürk, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Sayı: 3, 2001. Diğer Kaynaklar : • İbn Kayyîm el-Cevziyye, Ebû Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr (751/1350), Ahkâmu Ehli’z-Zimme, thk. Subhi Salih, Beyrut 1983. • Kruse, Hans, “İslam Devletler Hukukunun Ortaya Çıkışı”, çev. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, (Cilt: 4, Bölüm 3-4, İstanbul 1971). • Michel, Thomas, “İslâm’da Gayrimüslimlerin Hakları”, çev. Levent Öztürk-Fatmatüz Zehra Kamacı, İSTEM, (Yıl: 1, sayı: 2, 2003). • Öztürk, Levent, “Kur’ân’a Göre (Hac 22/40) Hıristiyan Mabetlerine Gösterilmesi Gereken Saygı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. V (Sakarya 2002) • Sahas, Daniel J., “The Seventh Century in Byzantine-Muslim Relations: Characteristics and Forces,” Islam and Christina Muslim Relatiosn, (Vol. 2, No: 1, 1991) • Öztürk, Levent, “Kur’ân’a Göre (Hac 22/40) Hıristiyan Mabetlerine Gösterilmesi Gereken Saygı”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. V (Sakarya 2002.

Dersin İçeriği

Ders, Hz. Muhammed döneminden Abbâsiler’in sonu kadar olan dönem içerisindeki İslâm toplumunda yaşayan Gayr-i Müslimlerin dini, siyasi, idari, iktisadi ve hukuki statülerini konu edinmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı İslâm tarihi alanında doktora yapacak öğrencilere, İslâm toplumu içerisince ve Müslümanların hakim oldukları bölgelerdeki Müslüman olmayan

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm’ın erken döneminde İslâm toplumu içerisindeki Ehl-i Kitâb, Müşrik, Mecusi ve diğer Gayr-i Müslim unsurlar https://islamansiklopedisi.org.tr/gayri-muslim
2 Hz. Muhammed döneminde Yahudilerle ilişkiler
3 Hz. Muhammed döneminde Hıristiyanlarla ilişkiler
4 İslâm toplumunda yaşayan zimmilerin hakları
5 İslâm toplumunda yaşayan Gayr-i Müslimlerin din ve vicdan özgürlüğü
6 İslâm toplumu içerisindeki Gayr-i Müslimlerin hukukî statüleri ve problemleri
7 İslâm toplumunda yaşayan Gayr-i Müslimlerin kılık-kıyafetleriyle ilgili düzenlemeler
8 İslâm toplumundaki Gayr-i Müslimlerin ticarî ve iktisadi hayatı
9 Gayr-i Müslimlerin mabetleri ve kutsal mekanları
10 Gayr-i Müslimlerin bürokratik hayata katılmaları ve istihdam edilmeleri
11 İslâm toplumu içerisindeki Gayr-i Müslimlerin ilim ve kültür hayatına katkıları
12 Gayr-i Müslimlerin yönetime karşı yükümlülükleri.
13 Gayr-i Müslimlerin mülkiyet sorunu
14 Gayr-i Müslimlerin yönetime karşı isyaları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 1 10 10
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
59144 1405955 1- İslâm’ın savaş ve barışa ilişkin yaklaşımlarını somut uygulamalardan örneklerle öğrenecek.
59145 1406227 İslâm’ın savaş veya barış dini-olup olmadığını öğrenecek.
59146 1391413 Müslümanların savaş ve barışa ilişkin ne tür prensipler benimseyip geliştirdiklerini öğrenecek.
59147 1401548 İslâm tarihindeki savaşların arka planında ne tür etkenlerin rol oynadığını öğrenecek.
59148 1402201 Klasik cihad doktrini, Kur’ân’ın savaş ve barışa yönelik belirlediği esaslar ve bunların uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
59144 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4
59145 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5
59146 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
59147 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4
59148 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr