Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Kenan AYAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. et-Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, Beyrut t.y. 2. Kenan Ayar, Die Rolle der Koranleser in der frühislamischen Geschichte, Samsun 2008. 3. W. M. Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. E. R. Fığlalı, Ankara 1981. 4. Nevin Abdulhâlık Mustafa, İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet, çev. V. Akyüz, İstanbul 2001. 5. Josef Van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert zur Hidschra, Eine Geschichte der religiösen Denken im Islam, Berlin; New York: de Gruyter 1991-1997. 6. Erwin Rosenthal, Ortaçağ’da İslam Siyaset Düşüncesi, İstanbul 2003. 7. Ahmet Yaman, İslam Hukukunun Oluşum Sürecinde Siyaset Hukuk İlişkisi, Konya 2004. 8. M. Ziyauddin Rayyıs, İslamda Siyasi Düşünce Tarihi, çev. A. Sarıkaya, İstanbul 1990. 9. İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, Beyrut 1967. 10. el-Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, Beyrut 1996. 11. Kenan Ayar, “Dört Halife Dönemi Siyasetinde Ebû Mûsâ el-Eş’arî”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi, yıl: 2007, sayı: 4, ss. 9-80.

Dersin İçeriği

İslam’ın ilk yüzyıllarında âlim olarak tanınan kişilerin siyasi düşünceleri ve devletle olan ilişkileri.

Dersin Amacı

İslamın ilk devirlerinde İslam düşüncesini şekillendiren bilginlerin siyasi yönlerini tanımak, yaşadıkları dönemin koşullarının düşüncelerine etkilerini tartışmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam’da bilim ve âlimin yeri
2 Hz. Peygamber döneminde âlim sahâbîler ve yönetimle ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/ubey-b-kab
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-musa-el-esari
https://islamansiklopedisi.org.tr/zeyd-b-sabit
https://islamansiklopedisi.org.tr/muaz-b-cebel
https://islamansiklopedisi.org.tr/ilim
https://islamansiklopedisi.org.tr/fakih
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mesud
3 İlk üç halife dönemlerinde âlim sahâbîler ve yönetimle ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mesud
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebud-derda
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-musa-el-esari
https://islamansiklopedisi.org.tr/zeyd-b-sabit
https://islamansiklopedisi.org.tr/ubey-b-kab
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-abbas
4 Hz. Ali döneminde âlim sahâbîler ve yönetimle ilişkileri https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-abbas
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-musa-el-esari
5 Emevîler döneminin ilk yarısında âlimlerin iktidarla olan ilişkileri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
6 Emevîler döneminin ikinci yarısında âlimlerin iktidarla olan ilişkileri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
7 Abbasîlerin ilk yıllarında âlimlerin siyasetle ilişkileri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
8 Abbasîlerin yükseliş döneminde âlimlerin siyasetle ilişkileri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
9 Dört mezhep imamının siyasi yaklaşımları https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-hanife
https://islamansiklopedisi.org.tr/malik-b-enes
https://islamansiklopedisi.org.tr/safii
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-hanbel
10 Mutezile âlimlerinin siyasi yaklaşımları https://islamansiklopedisi.org.tr/mutezile
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
11 Hâricî âlimlerin siyasi yaklaşımları https://islamansiklopedisi.org.tr/hariciler
https://islamansiklopedisi.org.tr/nafi-b-ezrak
https://islamansiklopedisi.org.tr/sufriyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/acaride
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibaziyye
12 Şii âlimlerin siyasi yaklaşımları https://islamansiklopedisi.org.tr/zeynelabidin
https://islamansiklopedisi.org.tr/zeyd-b-ali
https://islamansiklopedisi.org.tr/cafer-es-sadik
13 Mürcie âlimlerinin siyasi yaklaşımları https://islamansiklopedisi.org.tr/hammad-b-ebu-suleyman
https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-b-muhammed-b-hanefiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/murcie
https://islamansiklopedisi.org.tr/said-b-cubeyr
14 Hicretin ilk üç asrında âlim-devlet ilişkilerine genel bir bakış https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1389820 Âlim sahâbîlerin iktidarla olan ilişkilerini dönemin koşullarıyla birlikte sorgulayıp değerlendirebilir.
2 1392700 Hicri üçüncü yüzyıl âlimlerinin iktidarla olan ilişkilerini ve bunun düşüncelerine ve siyasi anlayışlarına yansımalarını değerlendirebilir.
3 1396773 Tabiin bilginlerinin yönetimle olan ilişkilerini ve bunun dini anlayışlarına etkilerini yorumlayabilir.
4 1378100 Üçüncü nesil Müslüman âlimlerin iktidarla olan ilişkilerini ve bunun doğurduğu sonuçları irdeleyerek değerlendirebilir.
5 1382758 Hicri ikinci ve üçüncü asır âlimlerinin iktidarla olan ilişkilerini ve bunun dini düşüncelerine yansımalarını neden ve sonuçlarıyla birlikte yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3
5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr