Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Kenan AYAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. et-Taberî, Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, Beyrut t.y. 2. İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, thk. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî, Beyrut t.y. 3. İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye b. Ebî Süfyân, Ankara 1990. 4. Nevin Abdulhâlık Mustafa, İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul 2001. 5. Adnan Demircan, Ali-Muaviye Kavgası, İstanbul 2000. 6. Ahmet Turan Yüksel, İhtirastan İktidara Kerbelâ, Yediveren, Konya 2001. 7. M. Âbid Câbirî, İslâm’da Siyasal Akıl, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul 1997. 8. Julius Wellhausen, İslâmiyet’in İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri, çev. Fikret Işıltan, Ankara 1989. 9. Cem Zorlu, İslamda İlk İktidar Mücadelesi, Konya 2002 10. Cem Zorlu, Abbasîlere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar, Ankara 2001. 11. Halîfe b. Hayyât, Târîh, thk. Süheyl Zekkâr, Beyrut 1993. 12. el-Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, Beyrut 1996 13. Kenan Ayar, “Die Qurrâ’ in der Revolte des Ibn al-Aš‘at”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, yıl: 1998, sayı: 3, ss. 150-165. 14. Kenan Ayar, “Sahabe Dönemi İktidar Mücadelesinde Arap Dâhilerinden Kays b. Sa‘d”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, yıl: 2005, sayı: 20-21, ss. 115-169. 15. Kenan Ayar, “Mâlik b. el-Hâris el-Eşter’in İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi, yıl: 2005, sayı: 4, ss. 37-93. 16. Kenan Ayar, “Hâricîlerin Hz. Ali’den Ayrılış Süreci”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi, yıl: 2008, sayı: 1, ss. 45-88. 17. Kenan Ayar, Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur'an'ın Rolü, Ankara 2014. 18. Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul 1990.

Dersin İçeriği

Dört halife, Emevîler ve Abbasîler dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri, bunun sebep ve sonuçları.

Dersin Amacı

İslam tarihinin ilk yüzyıllarında iktidarların muhalefetle olan ilişkilerini inceleyerek bunun neden ve sonuçlarını tartışmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam düşüncesinde muhalefet anlayışı
2 İlk halifenin seçilmesi süreci ve muhalefet
3 Hz. Ebu Bekir döneminde iktidar-muhalefet ilişkileri
4 Hz. Osman döneminde iktidar-muhalefet ilişkileri
5 Hz. Ali döneminde iktidar-muhalefet ilişkileri
6 Hz. Ali’nin Harici muhalefetiyle ilişkileri
7 Muaviye ve Yezid dönemlerinde iktidar muhalefet ilişkileri
8 Mervan ve Abdülmelik dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
9 Velid ve Süleyman dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
10 Ömer b. Abdülaziz ve Hişam b. Abdülmelik dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
11 Emevîler’in yıkılış sürecinde muhalefet
12 İlk Abbasî halifeleri dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
13 Abbasîlerin yükseliş dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
14 Abbasîlerin duraklama dönemlerinde iktidar-muhalefet ilişkileri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377850 İslam düşüncesinde muhalefet anlayışının oluşum sürecini tartışabilecektir.
2 1381958 Emevîler döneminin iktidar muhalefet ilişkilerini değerlendirebilecektir.
3 1375417 İslam toplumunda muhalefetin oluşumunda siyasetin yerini değerlendirebilecektir.
4 1377878 Dört halife dönemi iktidar mücadelesinin neden ve sonuçlarını sorgulayabilecektir.
5 1381252 Abbasîler dönemi iktidar muhalefet yapısını ve ilişkilerini sorgulayıp değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr