Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Asiye Öznur ÜMİT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Yıldırım, Doğan Karaman,Murat Taşdemir, Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık, 2009, 9. Baskı

Dersin İçeriği

Makroiktisat

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak 1. Hafta.zip
2 Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi 2. Hafta.zip
3 Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi 3. hafta.zip
4 Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması 4. Hafta.zip
5 Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi 5. Hafta.zip
6 Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması 6. Hafta.zip
7 Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi 7. Hafta.zip
8 Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması 8. Hafta.zip
9 Ara Sınav 9. Hafta.zip
10 Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge 10. Hafta.zip
11 Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi 11. Hafta.zip
12 Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi 12. Hafta.zip
13 Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması 13. Hafta.zip
14 Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması 14. Hafta.zip

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 2 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 40 80
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524179 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
2 1524182 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
3 1524180 Maliye ve para politikalarını açıklar.
4 1524181 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 2 2 3 2 3 5 4 4 4 1 3 3 4 1 1 2 5 3 3
2 2 3 3 4 2 1 3 3 1 3 3 1 2 2 5 5 2 2 2 3 3 4
3 2 3 2 2 1 3 2 3 4 4 5 3 5 5 5 1 1 1 2 3 5 5
4 3 1 2 3 5 1 1 3 3 1 5 5 1 5 5 3 1 1 1 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr