Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Metin SAĞLAM *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi, Çeviren: Sevgi İneci, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013. 2-A. Freeman, B.Kagarlitsky, Küreselleşmenin Krizi, Çeviren: İbrahim Yıldız, Bahar Kara, 1. Basım, Yordam Kitap, İstanbul, 2008. 3-Mehmet Dikkaya, Deniz Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara 2008. 4-Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Palet Yayınları, 1. Baskı, Konya, 2012. 5-Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası-Kavram, Süreç ve Sorunlar, 1.Basım, Vadi Yayınları, Ankara 2004. 6-Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 2014. 7-Erinç Yeldan, Küreselleşme kim için?, 2. Basım, Yordam Kitap, İstanbul 2008. 8-Christiana Grefe, Mathias Greffrath, Harald Shumann, ATTAC Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyor? Çeviren: Ülkü Hastürk, Çitlembik Yayınları,İstanbul 2003. 9-Üzeyir Garih, Globalleşme Sürecinde Türkiye, Hayat Yayın Grubu, İstanbul 2013.

Dersin İçeriği

Küreselleşme olgusu, küreselleşme kavramı kapsamı ve niteliği, Küreselleşme tarihsel seyri ve gelecekte küreselleşme, Küreselleşme ve toplumsal yapı ilişkisi, Küreselleşme ve siyasal yapı ilişkisi, Küreselleşme ve ekonomik yapı ilişkisi; Uluslararası ekonomi ve küresel ekonomi: uluslararası ekonomik alanın oluşması, Dış ticaret ilişkileri uluslararası şirketler kapitalizmin küreselleşmesi, Küreselleşme ve devletlerin küresel ekonomi karşısında müdahaleciliğinin tartışılması, Küreselleşme ve kaynak dağılımı, Küreselleşme ve gelir dağılımı, Küreselleşme ve ekonomik krizler, Ekonomik krizlerle mücadelede , Küreselleşme ve yoksulluk sorunu, Küresel çapta yoksulluk sorununa çözüm arayışları, Küreselleşmenin derinleşmesi ve yapısal uyarlamalar çağı

Dersin Amacı

Küreselleşme olgusu, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, küreselleşme ve yol açtığı iktisadi sorunlara ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme olgusu, küreselleşme kavramı kapsamı ve niteliği, --- ---
2 Küreselleşme tarihsel seyri ve gelecekte küreselleşme --- ----
3 Küreselleşme ve toplumsal yapı ilişkisi --- ---
4 Küreselleşme ve siyasal yapı ilişkisi --- ---
5 Küreselleşme ve ekonomik yapı ilişkisi; --- ---
6 Dış ticaret ilişkileri uluslararası şirketler kapitalizmin küreselleşmesi --- ---
7 Küreselleşme ve devletlerin küresel ekonomi karşısında müdahaleciliğinin tartışılması, --- ---
8 Küreselleşme ve kaynak dağılımı --- ---
9 Küreselleşme ve gelir dağılımı --- ---
10 Küreselleşme ve gelir dağılımı --- ---
11 Küreselleşme ve ekonomik krizler --- ---
12 Ekonomik krizlerle mücadele --- ---
13 Küreselleşme ve yoksulluk sorunu, Küresel çapta yoksulluk sorununa çözüm arayışları --- ---
14 Küreselleşmenin derinleşmesi ve yapısal uyarlamalar çağı --- ---
15 Dönem sonu sınavı --- ---
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 10 1
10 Tartışma 1 5 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
27 Makale Yazma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 5 1
49 Performans 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1
44 Makale Yazma 1 10 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 13 1 13
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 3 15
49 Performans 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463851 Küreselleşme olgusunu ve kapsamı analiz eder.
2 1463852 Küreselleşmenin toplumsal siyasal ve ekonomik yapı ilişkisini analiz eder.
3 1463853 Küreselleşmenin ekonomideki etkilerini ve yol açtığı sorunları analiz eder.
4 1463854 Küreselleşmenin yol açtığı ekonomik krizleri ve etkilerini analiz eder.
5 1463855 Küreselleşmenin yol açtığı yoksulluk sorunu ve çözüm arayışlarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
2 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
3 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr