Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İktisadi Kalkınma Anadolu Üniversitesi Yayınları Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Ha-Joon Chang

Dersin İçeriği

Kalkınma kavramı, kalkınma teorileri, kalkınma politika ve stratejileri

Dersin Amacı

Kalkınma teori, politika ve stratejilerini Türkiye ve farklı ülke örnekleri üzerinden analiz edebilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Kalkınma, büyüme, sanayileşme kavramlarının tanımı, farklılık ve geçişler, kavramların tarihsel gelişimi
3 Kalkınma paradigmasının oluşumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktür
4 Kalkınma Teorileri
5 Kalkınma Teorileri
6 Kalkınma Göstergeleri, GSMH, İnsani Gelişme Endeksi, Küresel Rekabet Göstergeleri
7 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi
8 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
9 Vize
10 Kalkınma nüfus, gelir dağılımı ve yoksulluk
11 Kalkınma ve kadın
12 Kalkınma ve teknolojik değişim
13 Kalkınma ve küreselleşme
14 Türkiye'de beş yıllık kalkınma planlarının gelişimi
15 Türkiye'nin Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı,
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 20 1
34 Okuma 5 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 5 6 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545845 Kalkınma, gelişme, büyüme, sanayileşme gibi temel tanımları ve bunların arasındaki farklılıkları ve geçişleri öğrenir
2 1545846 Kalkınmanın bir paradigma olarak ortaya çıkışı ve kalkınma teorilerinin gelişimini öğrenir
3 1545847 Kalkınma ve büyüme göstergelerini, kalkınmanın ölçülmesinde güncel kriterleri bilir
4 1545848 Kalkınma ve sanayileşme stratejilerini tanır. Dünya ve Türkiye'deki uygulamaları hakkında fikir sahibi olur
5 1545849 Gelir dağılımı, nüfus, istihdam, toplumsal cinsiyet, teknoloji, eğitim ve küreselleşme ile kalkınma arasındaki ilişkileri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78468 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78469 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78470 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78471 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78472 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78473 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78474 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78475 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78476 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78477 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78478 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78479 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78480 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78481 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78482 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78483 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78484 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78485 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78486 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78487 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78488 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78489 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 4 1 1 2 3 3 3 2 2 4 1 2 1 4 1 4 1 2 2
2 2 1 1 4 4 5 5 2 2 2 3 3 3 2 2 1 4 4 5 2 3 3
3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 5 4 1 1 2 3 3 2 1
4 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 1 2
5 3 2 3 1 4 5 2 3 3 3 3 4 5 2 2 1 4 5 2 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr