Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (M.Ö 1000-M.S.2013), Pegem Akademi, Ankara,2013. Cavit Binbaşıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Anı Yay.,Ankara 2014. İlhan Tekeli -Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü,TTK,Ankara,1999. İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi,Pegem Akademi, Ankara,2014 Emre Dölen,Türkiye Üniversite Tarihi 2 Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Darülfünunu (1922-1933), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.,İstanbul,2010 Necdet Sakaoğlu, Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2003. Selçuk Akşin Somel, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi(1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin, İletişim Yay.,İstanbul,2010. Mustafa Önder, Türk Eğitim Tarihi, Sistem Ofset Bas.Yay.,Ankara,2012 Türk Eğitim Tarihi, Otorite Yay., Ankara,2012.

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi eğitim ve kültür politikalarını, tarihsel bir bütünsellik içerisinde ve siyaset-eğitim-toplum eksenli olarak öğrenciye kavratan bir içerik söz konusudur.

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve uğradığı değişiklikler ve kültür politikaları hakkında temel bilgileri edinebilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim, politika, eğitim sistemi gibi genel kavramları tanıtma. Eğitimde Batılılaşma, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Eğitim Hayatına Yönelik Düzenlemeler. Cumhuriyet Dönemi ilköğretim Programları.pptx
2 Millî Mücadele ile Bütünleşen Eğitim Politikaları: Maarif Kongresinin Toplanması, Sevr ve Lozan Barış Anlaşmaları nın Eğitim Politikaları Açısından Değerlendirilmesi MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİ.ppt
3 Türkiye Cumhuriyetine Geçişte Bir Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa Özler ve Çalışmaları (Misak-I Maarif Genelgesinin Yayınlanması, Heyet-I İlmiyenin Toplanması) Atatürk ve Eğitim.pptx
4 Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Devrimci Atılım: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Uygulanma Süreci ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR.pptx
5 Mustafa Necati ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri (öğretmen yetiştirmede kurumsal düzenlemeler, köy öğretmeni yetiştirilmesi için girişimler, yeni harflerin kabulü) Atatürk ve Eğitim.pptx
6 Türkiye Cumhuriyeti'nde okuma-yazma seferberliği, millet mektepleri, Halk eğitimi (Halkevleri-Halkodaları) ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR.pptx
7 Türkiye Cumhuriyeti'nde dil, tarih ve kültür devriminin Türk eğitim sistemine yansımaları ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR.pptx
8 Ara Sınav
9 İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel'in Türk eğitim tarihindeki yeri (köy enstitülerinin açılması, eğitim şuralarının toplanması ve ele aldıkları sorunlar) Milli Şef Dönemi Eğitim Politikaları-.pptx
MİLLİ ŞEF DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKASI.pptx
10 Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Demokrat Parti Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları DP Dönemi Eğitim.pptx
Demokrat Parti Dönemi Eğitim-Kültür.pptx
11 Türkiye Cumhuriyetinde Yüksek Öğretim: Darülfünun'dan Üniversiteye Geçiş MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİ.ppt
12 1960'larda Eğitim ve Kültür Politikaları ve yansımaları
13 970'lerde Eğitim ve Kültür Politikaları ve Yansımaları 1971-1980 Eğitim ve Kültür..pptx
14 1980 sonrası Politikalar ve Güncel Sorunların Değerlendirmesi 1980-1993 EĞİTİM ve KÜLTÜR POLİTİKASI.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 92 92
2 Final Sınavı 1 92 92

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548300 Devlet ve toplum hayatında eğitimin önemini öğrenir.
2 1548301 Yenileşme döneminde eğitim alanında yapılan reformlar ve topluma yansımalarını tespit eder.
3 1548302 Cumhuriyet döneminde izlenen eğitim ve kültür politikalarını ve sonuçlarını ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 4 5 2
2 3 2 1 4 5 1
3 4 2 1 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr