Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adıgüzel, H.Ömer (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, -Adigüzel, H.Ömer (edt.) (2002) Yaratıcı Drama Yazılar I 1985-1995, Natürel Yayınları, Ankara. -Adiguzel, H.Ömer (edt) 2004 Yaratıcı Drama Yazılar II, Natürel Yayınları, Ankara. -Baran, Musa (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Ferda Öztürk(1996) Okulöncesi Dönem Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkinliği (5-6 Yaş Grubu), Ank. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. -Gönen, Mbeccel, Dalkılıç, Nursel U.(1998) Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. -Levent, Tamer (1993) Niçin Tiyatro, Gündoğan Yayınları, Ankara. -Ömeroğlu, Esra vd.(2003) Okulöncesi Eğitimde Drama, Kök Yayınları, Ankara. -Özhan, Mevlüt (1997) Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü -Öztürk, Ali vd. (2005) Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir -Öztürk, Ali vd. (2007) İlköğretimde Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir -Üstündağ, Tülay (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara

Dersin İçeriği

Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar.Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.Dramanın Aşamaları ve Teknikleri:Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.)Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı.Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları.Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farkları.Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları.

Dersin Amacı

Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirme,Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavrama,İlköğretim öğretmeninde dramayı sınıfta uygularken sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrama,İlköğretim düzeyinde Drama dersinin amaçlarını kavrama ve öğretim programını tanıma,İlköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma,Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına yönelik gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama,İlköğretimde bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama,Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma İleitşim etkileşim Çalışmaları
2 Uyum çalışmaları
3 Güven çalışmaları
4 5 duyu çalışmaları
5 Yaratıcı drama ve Sanatlar(edebiyat), teknikler
6 Yaratıcı drama ve Sanatlar(edebiyat), teknikler Yaratıcı Drama Yöntemi Kuramsal anlatım, tartışma ve örnekler
7 Yaratıcı drama ve Sanatlar(resim),öğretim teknikleri
8 Yaratıcı drama ve Sanatlar(resim),öğretim teknikleri
9 Ara sınav
10 Yaratıcı drama ve Sanatlar(obje ve fotoğraf), soysa drama
11 Yaratıcı drama ve Sanatlar(müzik), orff ve beden perküsyon
12 Yaratıcı drama ve eğitim bağlantısı
13 Yaratıcı drama yöntemiyle yapılmış ders Planı örnekleri oluşturma, tartışma
14 Yaratıcı drama yöntemiyle yapılmış ders Planı örnekleri oluşturma, tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 40 1
6 Uygulama/Pratik 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 30 30
8 Rehberli Problem Çözümü 1 40 40
24 Seminer 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544194 Öğrenciler, drama kavramının tanımını ve anlamını kavrayabilme
2 1544195 Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanabilme
3 1544196 İlköğretim derslerde bir yöntem olarak yaratıcı dramayı kullanabilme
4 1544197 Yaratıcı Drama yöntemiyle ilgili temel kavramları bilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr