Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı Gözler Kemal, (2016), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınevi, Bursa. Kaynak Kitaplar Teziç Erdoğan, (2015), Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul. Özbudun Ergun, (2015), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, Ankara. Okuma Önerileri Friedrich Carl J., (2014), Sınırlı Devlet, (Çev. Mehmet Turhan), Ankara, Liberte. Sevinç Murat (2013) “Türkiye’de Anayasal Düzen:1920-2011”, Anayasa Yazıları, İmaj yayınevi, Ankara, ss. 1-106. (makale)

Dersin İçeriği

Siyasal sistem ve devlet. Anayasa ve anayasacılık kavramı. Anayasanın işlevi, kurucu iktidar. Devletin işlevleri ve hükümet sistemleri. Siyasal rejimler ve demokrasi. Temel hak ve özgürlükler. Siyasi partiler. Seçim ve seçim sistemleri. Anayasa yargısı. Türk anayasal düzeninin genel değerlendirmesi.

Dersin Amacı

Siyasal sistem ile anayasa hukuku arasındaki ilişkiyi göstermek ve siyasal gelişmelere anayasa hukuku bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlamak. Devleti oluşturan temel organların kuruluş, işleyiş ve birbirleriyle olan ilişkilerini; siyasal partiler ve seçimler gibi siyasal süreçler ile devletin temel organlarının faaliyetlerindeki hukukî süreçlerin kavranmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasal iktidar, egemenlik, devlet ve hukuk düzeni
2 Anayasa türleri, anayasal devlet ve kurucu iktidar
3 Anayasanın değiştirilmesi ve yorumlanması
4 Kanunların anayasaya uygunluk denetimi: Anayasa yargısı
5 Yasama organı ve yasama fonksiyonu
6 Yürütme organı ve yürütme fonksiyonu
7 Yasama-Yürütme İlişkisi (Hükümet Sistemleri)
8 Temel hak ve özgürlükler
9 Demokrasi
10 Seçimler ve seçim sistemleri
11 Hukuk düzeninde siyasal partiler
12 Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
13 Türk anayasasının temel ilkeleri
14 Türk anayasal düzenine genel bir bakış

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652887 Gündelik siyasal yaşama ilişkin kavramlara ve terimlere hâkimdir.
2 1652888 Siyasal olaylara hukuksal perspektiften yaklaşma yeteneğine sahiptir.
3 1652893 Siyasal sistemin işleyişindeki hukuksal mekanizmaları analiz edebilir
4 1652894 Anayasa Hukuku’nun temel kavramlarını, kurumlarını ve ilkelerini bilir.
5 1652895 Türk Anayasa Hukuku’nun temel kurumlarına ilişkin bilgiye hâkimdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr