Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KESKİN, Nuray E., “Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 2, Haziran 2006, s. 1-28. KESKİN, Nuray E, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, Aralık 2008, s. 1-22. KESKİN, Nuray E., “Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi”, Memleket SiyasetYönetim, Sayı 12, 2010, s. 181-200. KESKİN, Nuray E., “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”, Kamu Yönetimi Forumu-VI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008, Bolu [18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, Ankara 2009, s. 225-236] ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. GÜLER, Birgül, Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2010. FİŞEK, Kurthan, Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005. ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa ve Uygulama, TODAİE, Ankarar 2005. JAY, Antony, Yönetim ve Makyavelli, Çev. O. Onaran, Anahtar Yayınları, İstanbul 1994. Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. K. Öktem, U. Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara 2004. TİMUROĞLU, Vecihi, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, MSY, Mayıs 2006, s. 1-39. TOKAREV, Sergei Aleksandrovich, Dünya Halklarının Dinler Tarihi, (Çev. Rauf Aksungur), Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006. ŞİRVANİ, Harun Han, İslamda Siyasal Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar, (Çev. Kemal Kuşçu), Ahmet Said Matbaası, İstanbul 1965. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007. SMALL, Albion W.,, The Cameralists, The Pionners of German Social Polity, Batoche Books, Kitchener 2001. Dönem başında sunulan okuma listesi.

Dersin İçeriği

Yönetim düşünce ve kuramları yer-zaman eksenlerine yerleştirilmiş olarak iki başlıkta ele alınmaktadır: Birinci boyut batıda ve doğuda yönetim düşüncesi genel başlığı altında mitolojik/dinsel/felsefi/siyasal nitelikte kapitalizm öncesi geniş bir dönemde üretilmiş bilgileri içermektedir. İkinci boyut son beş yüz yılın ürünlerini içeren modern yönetim düşüncesidir.

Dersin Amacı

Ders, yönetim gerçeğinin tarihsel-genel bilgisine erişmek amacına odaklanmıştır. Ders, yönetim düşünceleri tarihi adı verilebilecek alanın temel malzemelerini tanımayı ve tarihsel ortamı da araştırmaya katarak bunlar üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin “yönetim düşüncesi tarihi”; “yönetim kuramları”; örgütlenme, planlama, personel alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme aşamalarından oluşan “yönetim süreci” üzerine genel bilgi kazanmaları beklenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme
2 Dersin Genel Çerçevesi: Yönetim Nedir? Yönetim Düşünü Nedir? Yönetim Bilimi Nedir?
3 Tarihsel Olarak Yönetim: Örgütlenme - Yönetim - Siyaset Kavramsal Olarak Yönetim: Yönetim - Kamu Yönetimi - Bürokrasi
4 Yönetim Düşüncesinde Tarihsel Bilgi Kaynakları: Mitolojik Bilgi, Dinsel Bilgi Alanı, Felsefi Bilgi Alanı, Doğu Düşüncesi
5 Modern Yönetim Düşüncesi (Çağdaş Bilimsel Kuramlar) Avrupa Yönetim Bilimi: Kameralizm - Yönetim Hukuku - Bürokrasi Kuramları
6 Amerikan Kamu Yönetimi Disiplini: Örgüt Kuramları Klasik Okul: İlkeler ve Süreçler (Bilimsel İşletim)Neoklasik Okul: Davranış ve Güdüler (Davranışçılık)Modern Okul: Sistem ve İşletmecilik; Durumculuk ve Kültürcülük Neo-modern Okul: İşletim-Yönetişim
7 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Kalkınma İdaresi
8 Türkiye’de Yönetim Bilimi - Kamu Yönetimi (Tanzimattan 1950’ye) Türkiye’de Yönetim Bilimi – Kamu Yönetimi (1950'den
9 Örgütlenme: İlkeler ve Kavramlar (Hiyerarşi, Yetki Devri, Eşgüdüm, Merkezden ve Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği, Vesayet, Özerklik)
10 Yönetme: Planlama (Ulusal Kalkınma Planı, Stratejik Planlama, Planlama Yaklaşımları)
11 Yönetme: Personel Alma(Ulusal-Kurumsal) Yönetme: Yönlendirme (Önderlik-Yöneticilik-Danışmanlık)
12 Yönetme: Denetleme (Siyasal-Yönetsel-Mali; iç denetim-dış denetim) Yönetme: Bütçeleme
13 ÖDEV SUNUMU
14 ÖDEV SUNUMU
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652196 Tarihsel bütünlüğü içinde yönetim düşüncesinin evrimini anahatlarıyla gösterir.
2 1652197 Uygulanan iktisat politikaları ile yönetim yaklaşımları arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
3 1652193 Yönetme sürecine ilişkin temel ilke ve kavramları tanır.
4 1652194 Yöneticinin işlevlerini sıralar.
5 1652195 Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr