Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Disiplini Nedir? Fatma Eda Çelik, “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 41/3, 2008, s. 41-72. Hasan Hüseyin Çevik, “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31/2, Haziran 1998, s. 103-112. Sıtkı Çorbacıoğlu, "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasındaki Bilişsel ve Sosyal Ağ", Amme İdaresi Dergisi, 41/4, 2008, s. 23-48. Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Kararverme, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Third Edition, Prentice Hall, London, 1997,s.1-27. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s. 4-8. Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Chatham Hause Publishers, New York, 2000. Turgay Ergun, “Kamu Siyasalarının Niteliği”, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, TODAİE, Ankara. Mete Yıldız, Kamu Politikası Ders Notları, 2012. http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66 Politika Süreci İncelemesi ve Karar Verme Hasan Hüseyin Çevik, "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları (Geliştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 131-178. Herbert A. Simon, “Örgütlü Davranışta Ussallık” (Çev. Kemali Saybaşılı), Kemali Saybaşılı(der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 201-216. Hasan Hüseyin Çevik, “Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma:Kavramlar, Aktörler,Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi”, Asım Balcı (ed.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde), Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.141-142. Charles E. Lindblom, “El Yordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi”,(Çev. Şinasi Aksoy),Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 217-245. Yehezkel Dror, “El Yordamı Yöntemi Bilim mi? Süredurum mu?” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 247-258. Amitai Etzioni, “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada ‘Üçüncü’ Seçenek” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 259-280. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s.119-159. Frank Fischer, vd. (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, CRC Press, New York, 2007. Lütfi Yalçın, “Karar Vermeme”, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2004, s.74-90. Politika Transferi Ali Farazmand, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Public Administration Review, 59/6, 1999 (Çev. Sevilay Kaygalak, Mülkiye Dergisi, 25/229, s. 245-278. Mehmet Zahid Sobacı, “Günümüzdeki İdari Reformlara Politika Transferi Odaklı Bir Bakış” içinde N. Akyıldız vd. (Der.) 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (Ankara, TODAİE), 2009, s. 117-29. D.Dolowitz ve D. Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”, Political Studies, 44 (2), 1996, s. 343-357. Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi –Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 59-94. Naim Kapucu / Muhammet Kösecik, “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi (içinde) (der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.187-225. Önder Kutlu, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri, Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2003, s.115-133. Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, AÜ SBF Dergisi, 63/3, s. 146-159. Türkiye’de Kamu Politikaları -Aktörler Filiz Çulha Zabcı, “Dünya Bankası’nın Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57/3, 2002, s. 151-179. Birgül A. Güler, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116. Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye Raporunun Eleştirel Bir Çözümlemesi”, Praksis, Sayı 9, 2002. Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Etki Analizi: Yasamayı Erksizleştirme Aracı,” Memleket: SiyasetYönetim, Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 95-111. Nuray E. Keskin, “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, Antalya 2008, s. 617-624. Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu: “IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008 Farklı Hükümetler Tek Siyaset” http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/BSB2006_Final.pdf Yüksel Akkaya, “Çıkar Grupları ve Korporatist Temsil: TMMOB Örneği”, 2005. http://www.sendika.org/2005/10/cikar-gruplari-ve-korporatist-temsiltmmob-ornegi-yuksel-akkaya/ Kamu Politikası Belgeleri Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Aralık 2008. Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi, 2005. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003; Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2008. Avrupa Birliği İlerleme Raporları, 1998-2012. Dünya Bankası – Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü, Dünya Bankası, Mart 2012. Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği Stratejisi 2012-2015, Dünya Bankası, 2012. Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, DPT, Ankara 2006. 58. Hükümet Acil Eylem Planı, 3 Ocak 2003. ww.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2224/aep.pdf 61. Hükümet Programı http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx Orta Vadeli Mali Plan ve ekleri (2013-2015) http://www.bumko.gov.tr/TR,43/orta-vadeli-mali-plan-ve-ekleri.html 2023 Türkiye Vizyonu. www.ozetkitap.com/2023_turkiye_vizyonu.pdf Kamu Politikası Analizi -Örnekler Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 279-382. Sabrina Kayıkçı, “Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: 1980 Sonrası Türkiye’de Tütün Politikası”, Mülkiye Dergisi, 24/247, 2005. Metin Özuğurlu, “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, Sayı 239, 2003. s. 59-75. Mustafa Serdar Sezer ve Mete Yıldız, “Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 / 3 (2009), s. 43-78. Barış Övgün, “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Tarım Politikası ve Uygulamaya Yansımaları”, Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Der), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel, Ankara, 2007, s. 537-556. Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2007, 62-3, s. 233-255. Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir? Ne Değildir?, Paragraf Yayını, Ankara 2005. Birgül A. Güler, "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29. Levent Kalyon, Kırmızı Kim?: Türkiye’nin Savunma Politikaları Üzerine, Nobel Yayın, 2010. Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Editör: Barış Övgün, Ankara Üniversitesi SBF – KAYAUM Yayını, Ankara, 2009. http://kayaum.politics.ankara.edu.tr/kamuyonetimiyapi.pdf

Dersin İçeriği

Kamu Politikası Nedir? Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi Kamu Politikası Belgeleri Kamu Politikası Aktörleri Kamu Politikası Analizi Modelleri Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi; Politika Transferi Kamu Politikası ve Küreselleşme Türkiye'de Kamu Politikaları Kamu Politikası Analizine Örnekler

Dersin Amacı

Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Konusu, Kapsamı ve İçeriği
2 Kamu Politikası Nedir?
3 Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu
4 Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi
5 Kamu Politikası Belgeleri
6 Kamu Politikası Aktörleri
7 Kamu Politikası Analizi Modelleri
8 Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi
9 Politika Transferi
10 Kamu Politikası ve Küreselleşme
11 Türkiye'de Kamu Politikaları
12 Türkiye'de Kamu Politikaları
13 Kamu Politikası Analizine Örnekler Ödev Sunuşları
14 Kamu Politikası Analizine Örnekler Ödev Sunuşları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53497 1652183 Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
53498 1652184 Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
53499 1652185 İktisat politikalarının siyasal-yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
53500 1652186 Kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre inceler.
53501 1652187 Kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
53497 5 5 5 5 5
53498 5
53499 5
53500 5
53501 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr