Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (programId: 5176, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB605. Kur’an’ın Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB606. Hadislerin Kur’an Tefsirindeki Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB610. Kur’an’da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB611. Kur’an’a Göre İman-Amel İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 3 0 0 3 7.5
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB613. Filolojik Tefsir Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
TİB624 Hadis Tahrici 927003 3 0 0 3 7.5
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB627. Tasavvuf Terminolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB631. Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB632. Tasavvufun Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB634. İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB635. İslam Hukuk Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB636. Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB637. Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB638. İslam’da Genel Hukuk Kuralları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB639. Hukuka Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB644. İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB646. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB650. Günümüz İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB651 Politik Teoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB655. İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB658. Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB659. İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB661. Kelam Tasavvuf İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB665. Güncel Arapça Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB668 Belagate Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 3 0 0 3 7.5
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB673 Modern Arapça Okumaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 3 0 0 3 7.5
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 927003 3 0 0 3 7.5
TİB687. İslami İlimlerde Usul 927003 3 0 0 3 7.5
TİB689 Mevzu Hadisler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 927003 3 0 0 3 7.5
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 7.5
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB605. Kur’an’ın Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB606. Hadislerin Kur’an Tefsirindeki Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB610. Kur’an’da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB611. Kur’an’a Göre İman-Amel İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 3 0 0 3 7.5
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB613. Filolojik Tefsir Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
TİB624 Hadis Tahrici 927003 3 0 0 3 7.5
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB627. Tasavvuf Terminolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB631. Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB632. Tasavvufun Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927003 3 0 0 3 7.57
TİB634. İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB635. İslam Hukuk Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB636. Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB637. Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB638. İslam’da Genel Hukuk Kuralları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB639. Hukuka Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB644. İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB646. Türkiye’de Alevilik Bektaşilik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB650. Günümüz İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB651 Politik Teoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB655. İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB658. Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB659. İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB661. Kelam Tasavvuf İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB665. Güncel Arapça Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB668 Belagate Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 3 0 0 3 7.5
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB673 Modern Arapça Okumaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB676 Klasik Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 3 0 0 3 7.5
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 927003 3 0 0 3 7.5
TİB687. İslami İlimlerde Usul 927003 3 0 0 3 7.5
TİB688 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB689 Mevzu Hadisler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 927003 3 0 0 3 7.5
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 7.5
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr