Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (programId: 5176, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTİB618 Critics Of Text in Hadith 927003 3 0 0 3 6
İTİB677 Classical Texts Of Asharite Heresiography 927003 3 0 0 3 6
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları 927003 2 0 0 2 6
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927003 3 0 0 3 6
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927003 2 0 0 2 6
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü 927003 2 0 0 2 6
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927003 3 0 0 3 6
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927003 3 0 0 3 6
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927003 3 0 0 3 6
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 3 0 0 3 6
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927003 2 0 0 2 6
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927003 3 0 0 3 6
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927003 3 0 0 3 6
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 3 0 0 3 6
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927003 3 0 0 3 6
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 6
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927003 3 0 0 3 6
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927003 3 0 0 3 6
TİB624 Hadis Tahrici 927003 3 0 0 3 6
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927003 3 0 0 3 6
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi 927003 2 0 0 2 6
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 6
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 3 0 0 3 6
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927003 3 0 0 3 6
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927003 2 0 0 2 6
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927003 3 0 0 3 6
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 2 0 0 2 6
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi 927003 4 0 0 4 6
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927003 2 0 0 2 6
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927003 2 0 0 2 6
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları 927003 2 0 0 2 6
TİB639 Hukuka Giriş 927003 2 0 0 2 6
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 6
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 6
TİB644 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 2 0 0 2 6
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 927003 2 0 0 2 6
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 6
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 927003 2 0 0 2 6
TİB651 Politik Teoloji 927003 3 0 0 3 6
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927003 3 0 0 3 6
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927003 3 0 0 3 6
TİB655 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927003 2 0 0 2 6
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927003 3 0 0 3 6
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB658 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927003 2 0 0 2 6
TİB659 İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927003 4 0 0 4 6
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
TİB661 Kelam Tasavvuf İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 927003 3 0 0 3 6
TİB665 Güncel Arapça Metinler 927003 2 0 0 2 6
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 927003 3 0 0 3 6
TİB668 Belagate Giriş 927003 3 0 0 3 6
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927003 3 0 0 3 6
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 3 0 0 3 6
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927003 3 0 0 3 6
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927003 3 0 0 3 6
TİB673 Modern Arapça Okumaları 927003 3 0 0 3 6
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 6
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 3 0 0 3 6
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927003 3 0 0 3 6
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927003 3 0 0 3 6
TİB687 İslami İlimlerde Usul 927003 4 0 0 4 6
TİB689 Mevzu Hadisler 927003 3 0 0 3 6
TİB690 Kıraat İlmi Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
TİB691 Kıraat İlmi ve Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 927003 3 0 0 3 6
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 6
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 927003 3 0 0 3 6
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTİB618 Critics Of Text in Hadith 927003 3 0 0 3 6
İTİB677 Classical Texts Of Asharite Heresiography 927003 3 0 0 3 6
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları 927003 2 0 0 2 6
TİB604 Kur'an'A Göre İbadet Hükümleri 927003 3 0 0 3 6
TİB605 Kur'an'In Edebi İncelikleri ve Mukayeseli Meal Örnekleri 927003 2 0 0 2 6
TİB606 Hadislerin Kur'an Tefsirindeki Rolü 927003 2 0 0 2 6
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927003 3 0 0 3 6
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927003 3 0 0 3 6
TİB609 Kur'an Araştırmalarında Bağlam Teorisi 927003 3 0 0 3 6
TİB610 Kur'an'da Tarihsellik ve Nesih İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
TİB611 Kur'an'A Göre İman-Amel İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 3 0 0 3 6
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927003 2 0 0 2 6
TİB614 Kıraat İlminin Doğuşu ve Kıraat İmamları 927003 3 0 0 3 6
TİB615 Kıraat -Yedi Harf İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927003 3 0 0 3 6
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 3 0 0 3 6
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927003 3 0 0 3 6
TİB619 Hadiste Temel Kaynaklar ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 6
TİB620 Hadis Usulünün Gelişimi ve Klasik Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB622 Hadis İlimleri ve Literatürü 927003 3 0 0 3 6
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927003 3 0 0 3 6
TİB624 Hadis Tahrici 927003 3 0 0 3 6
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927003 3 0 0 3 6
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
TİB627 Tasavvuf Terminolojisi 927003 2 0 0 2 6
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 6
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 3 0 0 3 6
TİB630 Kültür Tarihimizde Tasavvufun Yeri ve Önemi 927003 3 0 0 3 6
TİB631 Tasavvuf Üzerine Yapılan Tartışmalar 927003 2 0 0 2 6
TİB632 Tasavvufun Temel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927003 3 0 0 3 6
TİB634 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 2 0 0 2 6
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi 927003 4 0 0 4 6
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927003 2 0 0 2 6
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927003 2 0 0 2 6
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları 927003 2 0 0 2 6
TİB639 Hukuka Giriş 927003 2 0 0 2 6
TİB640 Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları 927003 3 0 0 3 6
TİB641 Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 927003 3 0 0 3 6
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 6
TİB644 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 2 0 0 2 6
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB646 Türkiye'de Alevilik Bektaşilik 927003 2 0 0 2 6
TİB647 İslam Mezhepleri Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
TİB648 İslam Mezhepleri Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
TİB649 Erken Dönem İslam Mezhepleri 927003 3 0 0 3 6
TİB650 Günümüz İslam Mezhepleri 927003 2 0 0 2 6
TİB651 Politik Teoloji 927003 3 0 0 3 6
TİB652 Kelamda Modernist Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
TİB653 Kelami Düşünce Sisteminde İnsan Anlayışı 927003 3 0 0 3 6
TİB654 Geleneksel Kelamda İlâhî Adalet ve Kötülük Problemi 927003 3 0 0 3 6
TİB655 İslam Düşüncesinin Klasik ve Çağdaş Temel Meseleleri 927003 2 0 0 2 6
TİB656 Dini Düşünce Geleneğinde Rasyonalist Bir Kelam Okulu Olarak Mu'tezile ve Tesirleri 927003 3 0 0 3 6
TİB657 İslam Filozoflarına ve Kelamcılara Göre Allah Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB658 Ehli Sünnetin Doğuşu ve Siyasi Fırkaların Kelamileşmesi 927003 2 0 0 2 6
TİB659 İnançsal Mezheplerin Doğuşu 927003 4 0 0 4 6
TİB660 Kelam Felsefe İlişkilerinin Kur'an'İ Açıdan Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
TİB661 Kelam Tasavvuf İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
TİB662 Arapça'da Kelime Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TİB663 Arapça'da Cümle Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TİB664 Arapça'da Bağlaçlar 927003 3 0 0 3 6
TİB665 Güncel Arapça Metinler 927003 2 0 0 2 6
TİB666 XVIII. Yüzyıl Arap Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TİB667 Arapça Cümle Tahlilleri 927003 3 0 0 3 6
TİB668 Belagate Giriş 927003 3 0 0 3 6
TİB669 Klasik Dini Metinler ve Okuma Stratejisi 927003 3 0 0 3 6
TİB670 Klasik Gramer Kitapları ve Yüksek Gramer 927003 3 0 0 3 6
TİB671 Hicri IV. Yüzyıla Kadar Lengüistik Literatür: Teoriler, Yaklaşımlar, Ekoller 927003 3 0 0 3 6
TİB672 Arap Kültür Tarihi Eleştirisi: Dil-Tarih-Metot Analizi 927003 3 0 0 3 6
TİB673 Modern Arapça Okumaları 927003 3 0 0 3 6
TİB674 Temel İslam Bilimlerinde Anlatım Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
TİB675 Hz.Peygamber'İn Hadislerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 6
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 3 0 0 3 6
TİB679 Oryantalistlerin İslam Mezhepleri Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB680 İslam Düşünce Tarihinde Tekfir Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB681 İslam Kültür Tarihinde "Kur'an Hıfzı" Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri 927003 3 0 0 3 6
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927003 3 0 0 3 6
TİB683 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
TİB684 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927003 3 0 0 3 6
TİB686 Tefsirde Tartışmalı Konular 927003 3 0 0 3 6
TİB687 İslami İlimlerde Usul 927003 4 0 0 4 6
TİB689 Mevzu Hadisler 927003 3 0 0 3 6
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TİB693 Anadolu'da Sûfî Gelenek 927003 3 0 0 3 6
TİB694 İslam Düşüncesinde Tasavvuf 927003 3 0 0 3 6
TİB695 Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
TİB696 Hadis Rivayet Coğrafyası 927003 3 0 0 3 6
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 927003 3 0 0 3 6
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 927003 3 0 0 3 6
TİB793 Mütevatir Kıraatler ve Usulleri 927003 3 0 0 3 6
TİB794 Tasavvuf Metafiziği 927003 3 0 0 3 6
TİB795 Farsça Tasavvuf Metinleri 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr